Przetargi.pl
Dostawa żywności na potrzeby kuchni dla SP ZOZ Garwolin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-400 Garwolin, ul. Lubelska 50
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6844700 w.619; 684 37 08 , fax. 25 6844700 w.619; 684 37 08
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Lubelska 50 50
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 25 6844700 w.619; 684 37 08, fax. 25 6844700 w.619; 684 37 08
  REGON: 71235395400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności na potrzeby kuchni dla SP ZOZ Garwolin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i owoców, mięs i wędlin, artykułów piekarniczych, nabiału, ryb wędzonych i mrożonych oraz tłuszczy roślinnych, serów, przetworów mlecznych i odżywek dla Kuchni Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50 w okresie 12 miesięcy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie nr 1 - Nabiał; Zadanie nr 2 - Pieczywo; Zadanie nr 3 - Mrożonki; Zadanie nr 4 - Mięso i wędliny; Zadanie nr 5 - Warzywa i owoce; Zadanie nr 6 - Artykuły spożywcze; Zadanie nr 7 - Przyprawy; Zadanie nr 8 - Ryby mrożone i wędzone; Zadanie nr 9 - Tłuszcze roślinne, sery i przetwory mleczne oraz odżywki. 3. Części (zadania) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne, wybrane pozycje z zadania. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 4. Szczegółowy asortyment, wymagania, ilości zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia. 6. Zamawiający wymaga utrzymania stałości cen ofertowych przez cały okres trwania umowy - dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Natomiast odnośnie do zadanie nr 5 (warzywa i owoce) - wysokość cen każdorazowo ustalana będzie na podstawie przeciętnych notowań z Warszawskiego Rynku Rolno - Spożywczego (BRONISZE) z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dostawę. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia jako załącznika wydruku notowań cen w/w giełdy, na podstawie którego nastąpiło wyliczenie cen. 7. Termin dostawy - dnia następnego po złożeniu zamówienia. 8. Wykonawca dostarczy zamawiane artykuły na własny koszt i ryzyko do Kuchni Szpitala w Garwolinie ul. Lubelska 50, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności. 9. Do każdej dostawy (dotyczy mięsa, drobiu, jaj i nabiału) Wykonawca zobligowany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokument HDI. 10. Każdy dostarczony produkt spożywczy musi być zaopatrzony w czytelne etykiety z opisem składu tegoż produktu, terminem spożycia i numerem partii. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość, że waga oferowanych artykułów spożywczych i przypraw może wahać się w granicach +/-10%. Jednak w sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje artykuł o większej dopuszczalnej wadze cena tego artykułu pozostanie adekwatna do wymaganej wagi określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (dotyczy zadania nr 6 i 7). 12. Dostawy artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i owoców, tłuszczy roślinnych, serów, przetworów mlecznych i odżywek, mięs i wędlin, artykułów piekarniczych, nabiału oraz ryb i produktów mrożonych odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych przez upoważnionych pracowników SP ZOZ Garwolin, określających rodzaje i ilości zamawianych artykułów. 13. Oferowany asortyment musi posiadać termin ważności do spożycia gwarantujący jego właściwe i racjonalne wykorzystanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozgarwolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach