Przetargi.pl
Transport odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 921 829, , fax. 612 921 857
 • Data zamieszczenia: 2019-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 14
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612 921 829, , fax. 612 921 857
  REGON: 30129860100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkszamotuly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest transport zmieszanych odpadów komunalnych z miejscowości Piotrkówko k/ Szamotuł do Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych (RIPOK) Clean City Sp. z o.o. Mnichy. 2. Wykonawca zobowiązany będzie podstawić transport o możliwości załadunku na jeden pojazd ok 20 ton. 3. Termin Wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 4. Wywóz odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu transportu. 5. Uzgodnienie będzie następować na 3 dni przed planowanym wywozem odpadów. 6. Szacunkowa ilość wywożonych odpadów ok. 3 500 Mg. 7. O przedmiot zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie transportu i przewozu zmieszanych odpadów komunalnych na terenie RP. - wpis (w zakresie transportu) do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). - Wykonawca powinien posiadać tabor samochodowy zdolny do przewiezienia ok 120 Mg w przeciągu 8 godzin. 8. Wykonawca usługi zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów w ZUO Mnichy. 9. Wykonawca powinien posiadać tabor samochodowy zdolny do przewiezienia ok 120 Mg w przeciągu 8 godzin (ok. 3 500 Mg w czasie trwania realizacji zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający wymaga złożenia aktualnych decyzji w zakresie transportu odpadów o kodach 200301, 200307, 200201 i inne wydanych przez odpowiedni organ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach