Przetargi.pl
Zakup i dostawa doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Zakup i dostawa doposażenia pracowni matematyczno-fizycznej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Zadanie 2 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni biologicznej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 254 256 , fax. 627 253 423
 • Data zamieszczenia: 2019-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
  ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 254 256, fax. 627 253 423
  REGON: 25085475400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-krotoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Zakup i dostawa doposażenia pracowni matematyczno-fizycznej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Zadanie 2 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni biologicznej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 - Zakup i dostawa doposażenia pracowni matematyczno-fizycznej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. Zadanie obejmuje zakup i dostawę: Model technicznej prasy hydraulicznej – 1 szt., termodynamika i ciepło – zestaw doświadczalny - 1 zestaw, pełen pakiet edukacyjny do budowy robota mobilnego programowalnego z modułami – 3 zestawy, sprężarka do zestawu z pneumatyki – 1 szt., siłowniki pneumatyczne, pneumatyka, elektropneumatyka – 1 zestaw, przekładnie mechaniczne – 1 szt., trzy ściany o jednakowej masie – 2 zestawy, dziesięć sześcianów do wyznaczania gęstości różnych materiałów – 1 zestaw, cylinder miarowy plastikowy 250 ml – 4 szt., statyw laboratoryjny z wyposażeniem – 1 szt. Zadanie 2 – Zakup i dostawa doposażenia pracowni biologicznej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. Zadanie obejmuje zakup i dostawę: Zestaw odczynników i chemikaliów – 1 zestaw, glukometr z paskami do oznaczania glukozy – 1 zestaw, paski do badań pH – 1 zestaw, szafa metalowa na odczynniki chemiczne – 1 szt., stół demonstracyjny – 1 szt., wyciąg chemiczny (dygestorium) – 1 szt., klatka meteorologiczna z montażem – 1 szt., barometr mechaniczny aneroid – 1 szt., kombitester glebowy – 1 szt., termohigrometr bezprzewodowy – 1 szt., laska gleboznawcza – 1 szt., tensometr do gleby – 1 szt. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych zadań znajduje się odpowiednio w Załącznikach Nr 1a, 1b. 2. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne jakie winien spełniać produkt oferowany przez Wykonawcę. Wykonawca może zaoferować produkt o parametrach lepszych niż opisane przez Zamawiającego. 3. Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta i nazw własnych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów i funkcji zamawianych produktów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego pod względem posiadanych parametrów funkcjonalnych, jakościowych, technicznych i użytkowych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry użytkowe, techniczne i jakościowe i funkcjonalne, co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych, technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć opis parametrów techniczno-jakościowych pozwalający jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty. 4.Zamówienie obejmuje również transport asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz ich wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego; w siedzibie Zamawiającego. Powyższe odbywać się będzie na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. 5.Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy poszczególnych części zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion użytkowania spełniający wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych. 7. Dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem i być dopuszczone do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie. Wykonawca dostarczy licencje oprogramowania, jeżeli taka istnieje, wystawioną na rzecz placówki oświatowej wskazanej w tytule danego zadania. 9. Wykonawca dostarczy oprogramowanie w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją (instrukcją) w języku polskim. 10. W formularzu rzeczowo-finansowym należy podać nazwy producenta asortymentu i dane niezbędne do zweryfikowania oferowanego produktu (np. nazwa produktu, nr katalogowe, marka, model - dane identyfikujące dany produkt). Przez producenta Zamawiający rozumie wytwórcę danego produktu. W kolumnie „producent” należy podać wyłącznie wytwórcę produktu, nie należy podawać nazwy dystrybutora czy adresu strony internetowej. Powyższe służyć będzie ocenie czy oferowany towar spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego oraz, aby w rzetelny sposób porównać złożone przez Wykonawców oferty. Każda pozycja formularza rzeczowo-cenowego, dotyczącego danego zadania, na które składana jest oferta, stanowiącego odpowiednio Załączniki 2a-2b, musi być wypełniona. Przez wypełnienie, Zamawiający rozumie podanie nazwy producenta i danych niezbędnych do zweryfikowania oferowanego produktu (np. nazwa produktu, nr katalogowe, marka, model - dane identyfikujące dany produkt) potwierdzający spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto dla każdego wyszczególnionego asortymentu, a następnie dokonać mnożenia przez ilość wymaganych sztuk/zestawów/kompletów. Otrzymane wartości brutto poszczególnych pozycji danego zadania należy sumować. Otrzymaną w ten sposób wartość brutto ogółem (dla danego zadania), należy wpisać w formularzu ofertowym w pozycji dotyczącej danego zadania. Nie dopuszcza się braku wyceny pozycji asortymentu oraz wpisywania stwierdzeń np. „zgodnie ze specyfikacją”, „TAK” itp. 11. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15:00. 12. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 14. Dostarczany asortyment winien być oznaczony w taki sposób, aby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, którego zadania dotyczy dostawa. np. przez opisanie opakowania dostarczanego asortymentu numerem zadania. 15. Dostarczone doposażenie zostanie przyjęte przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo - ilościowego, w którym zostaną zapisane wszelkie ewentualne uwagi dotyczące dostarczanego doposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy b) oświadczenie o podjęciu środków naprawczych – złożyć tylko jeżeli dotyczy c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy, na którego zasoby się powołuje – złożyć tylko jeżeli dotyczy d) Oświadczenie osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i Wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej f) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach