Przetargi.pl
Transport dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8 165 300 lub 301 , fax. 748 155 445
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ząbkowice Śląskie
  ul. 1 Maja 15
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8 165 300 lub 301, fax. 748 155 445
  REGON: 52611000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zabkowiceslaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu: „Transport dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020” 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 60000000-8 Usługi transportowe Pozostałe CPV: 60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest transport tj. dowóz i odwóz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Zakres usług, w szczególności obejmuje: 1) usługę dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do (i z) gminnych placówek oświatowych (publicznych przedszkoli, szkół podstawowych) zleconą przez Zamawiającego; 2) wykonanie usługi w terminach: a) termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 1 września 2019r. b) termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 26 czerwca 2020r. 3) wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 pojazdami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia; 4) wykonywanie zamówienia pojazdami nie starszymi niż 10 lat; 5) wykonywanie usługi codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni wolnych od nauki, pojazdami z oznakowanymi tablicami: Uwaga dziecko ! - i tablicami z opisem i numerem trasy w kolorze żółtym; 6) dowóz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na godzinę 8:00 i odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych na trasach określonych w załączniku nr 2 do projektu umowy; 7) w razie potrzeby zagwarantowanie wcześniejszego powrotu dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych; 8) wykonanie dzienne około 414,00 km (dowóz i odwóz uczniów); 9) wydawanie kart przewozu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej za odpłatnością na trasach, na których znajdują się wolne miejsca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; 10) zmiany organizacji i tras dowozu i odwozu w sytuacjach nowej organizacji pracy gminnych placówek oświatowych (zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego) w trakcie roku szkolnego oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów; 11) zapewnienie w każdym autobusie obecności Opiekuna, który posiada: a) co najmniej wykształcenie podstawowe; b) zakończone szkolenie wstępne BHP (minimum 3 godziny instruktażu ogólnego i 8 godzin stanowiskowego - wykazane kartą szkolenia wstępnego BHP); c) identyfikator ze zdjęciem poświadczony przez Zamawiającego; d) strój służbowy i znak zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 12) realizacji obowiązków Opiekuna według poniższych punktów: a) zapewnienie dzieciom i młodzieży dowożonych do (i z) gminnych placówek oświatowych bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu; b) zapewnienie stałej opieki i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci i młodzieży w czasie przejazdu; c) niedopuszczenie dzieci i młodzieży do ich przewozu w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu; d) sprawowanie nadzoru nad powierzonymi dziećmi i młodzieżą w autobusie w czasie wsiadania i wysiadania, a także na zewnątrz autobusu (po jego zatrzymaniu), w tym przy przechodzeniu uczniów przez jezdnię. 13) zabezpieczenie na własny koszt dowozu dzieci i młodzieży do gminnych placówek oświatowych lub z gminnych placówek oświatowych w przypadku awarii pojazdu na trasie; 14) podstawienie na własny koszt innego pojazdu nie później niż w ciągu dwóch godzin od planowanej godziny rozpoczęcia danego kursu w przypadku awarii pojazdu w czasie wykonywania tej usługi; 15) w razie potrzeby Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia usługi transportu lub transportu z opieką w terminie ustalonym z Wykonawcą. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że przed dopuszczeniem danego kierowcy, opiekuna do realizacji w/w zadań, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 t.j.) będzie zobowiązany do weryfikacji takiej osoby. "Art. 21. [Obowiązek uzyskania informacji z Rejestru przed zatrudnieniem] 1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym." 4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. wskazuje, że dla czynności, polegających na wykonaniu: usługi transportu oraz usługi opieki określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. 1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 4 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 5 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 4 ppkt 1. 6. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 4 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wadium na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: 1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Wykonawca nie ma obowiązku załączać dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty: a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich: Bank Spółdzielczy - 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego, b) zaleca się w tytule przelewu wpisać „wadium na zabezpieczenie oferty wykonawcy …………., dotyczącej zamówienia p.n………………”. 2) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty osobno, jako niewpięty dokument i złożyć w jednej kopercie z ofertą (w sposób umożliwiający zwrot wadium nie naruszając integralności oferty i dołączonych oświadczeń, czy dokumentów np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów)- dokument powinien określać: a) zamawiającego – poprzez wskazanie zamawiającego, jako podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji, b) charakter gwarancji – poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego zamówienia publicznego (podać nazwę), c) bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p., d) termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy P.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: - aktualną licencję na wykonanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 t. j. ze zm.) w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty. Oferta - na ofertę składa się: a) formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ; b) formularz rzeczowo – cenowy - zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do projektu umowy, Pełnomocnictwo w oryginale, bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami części IX SIWZ, Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Do oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) w postępowaniu Wykonawca dołącza: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. – wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Uwaga: wykonawca może złożyć oświadczenie razem z ofertą ale z oświadczenia musi jednoznacznie wynikać że nie należy do żadnej grupy kapitałowej wykonawca przygotowuje oświadczenie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia przygotowany przez Zamawiającego dotyczy przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy P.z.p. d) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w lit. a) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w lit. a). Uwaga: Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z ofertą (zgodnie z informacją zamieszczoną przez Urząd Zamówień Publicznych). Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (np. konsorcjum): Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy P.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej: - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym. - wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lider), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach