Przetargi.pl
Tester do określania właściwości tribologicznych w ruchu posuwisto - zwrotnym, pozwalający także na badanie właściwości tarciowo - zużyciowych materiałów polimerowych wraz z oprogramowaniem i jednostką sterującą dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, przy ul. Jana Pawła II 14

Instytut Obróbki Plastycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 657 05 55 w. 368, 657 0720 , fax. 061 6570721
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Obróbki Plastycznej
  ul. Jana Pawła II 14 14
  61-139 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 657 05 55 w. 368, 657 0720, fax. 061 6570721
  REGON: 00003240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inop.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Tester do określania właściwości tribologicznych w ruchu posuwisto - zwrotnym, pozwalający także na badanie właściwości tarciowo - zużyciowych materiałów polimerowych wraz z oprogramowaniem i jednostką sterującą dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, przy ul. Jana Pawła II 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest tester do określania właściwości tribologicznych w ruchu posuwisto - zwrotnym, pozwalający także na badanie właściwości tarciowo - zużyciowych materiałów polimerowych wraz z oprogramowaniem i jednostką sterującą dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, przy ul. Jana Pawła II 14, zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384240003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.inop.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach