Przetargi.pl
Dostawa ciepłomierzy i wodomierzy impulsowych wody zimnej wraz z instalacją w miejsce dotychczas użytkowanych urządzeń oraz wpięcie w istniejącą sieć zdalnego odczytu mediów

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 24C
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6520241 , fax. 61 6520239
 • Data zamieszczenia: 2012-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  Os. Leśne 24C 24C
  62-028 Koziegłowy, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6520241, fax. 61 6520239
  REGON: 63957921200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cztbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciepłomierzy i wodomierzy impulsowych wody zimnej wraz z instalacją w miejsce dotychczas użytkowanych urządzeń oraz wpięcie w istniejącą sieć zdalnego odczytu mediów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę ciepłomierzy (132 szt.) oraz wodomierzy impulsowych wody zimnej (132 szt.), zainstalowanie dostarczonych urządzeń w miejsce urządzeń dotychczas użytkowanych, podłączenie urządzeń do istniejącej sieci zdalnego odczytu mediów, konfigurację sieci i wykonanie próbnego odczytu. Urządzenia montowane będą w budynkach nr 4F, 4G, 4H na os. Leśnym w Koziegłowach. Zdemontowane urządzenia należy przekazać wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego. 2) Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384240003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cztbs.pl/?cat=44
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach