Przetargi.pl
Analizator harmonicznych i flickerów z funkcją badania odporności

Instytut Logistyki i Magazynowania ogłasza przetarg

 • Adres: 61-755 Poznań, ul. E. Estkowskiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8504890 , fax. 061 8526376
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Logistyki i Magazynowania
  ul. E. Estkowskiego 6 6
  61-755 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8504890, fax. 061 8526376
  REGON: 00001860300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilim.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Analizator harmonicznych i flickerów z funkcją badania odporności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu aparatury do pomiarów emisji harmonicznych prądów oraz wahania i migotania światła (flicker) 1- fazowych urządzeń elektronicznych i elektrycznych o maksymalnym prądzie znamionowym 16A oraz do badania odporności na znormalizowane anomalie sieci zasilających wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem systemowym na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zal. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384240003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ilim.poznan.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-w-trybie-pzp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach