Przetargi.pl
Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzętu do działań chemiczno-ekologicznych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2499800 , fax. 063 2499813
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
  ul. Przemysłowa 7 7
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2499800, fax. 063 2499813
  REGON: 31102292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.psp.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzętu do działań chemiczno-ekologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzętu do działań chemiczno-ekologicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.konin.psp.wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach