Przetargi.pl
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie

Gmina Zelów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0 44 634 10 00 , fax. 0 44 634 13 41
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zelów
  ul. Żeromskiego 23
  97-425 Zelów, woj. łódzkie
  tel. 0 44 634 10 00, fax. 0 44 634 13 41
  REGON: 59064827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie. Termomodernizacja polegać będzie na dostosowaniu termoizolacyjności przegród zewnętrznych pionowych (ścian zewnętrznych) oraz poziomych (dach budynku). Przewiduje się zastosowanie zewnętrznego zespolonego systemu ocieplenia (ETICS) ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Zakres robót obejmuje termomodernizację budynku włącznie z robotami towarzyszącymi. Termomodernizacja (mająca doprowadzić do ograniczenia strat ciepła w różnych strefach istniejącego budynku) wykonana ma zostać metodą „lekką-mokrą” (tzw. BSO – Bezspoinowy System Ocieplania). Istota metody lekkiej mokrej sprowadza się do wykonania na ścianie trzech warstw współpracujących ze sobą będących termoizolacją, zabezpieczeniem ściany przed czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwą elewacyjną: - płyty styropianowe mocowane do ściany zaprawą klejową oraz kołkami; - warstwa zbrojąca – jest to warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna szklanego, odporna na wpływy atmosferyczne i chroniąca materiał termoizolacyjny przed uszkodzeniami mechanicznymi; - tynk cienkowarstwowy akrylowy (elewacja budynku nad cokołem); - tynk żywiczno – mineralny (cokół budynku). Zakres robót obejmuje również ocieplenie dachu styropianem układanym na sucho, kołkowanym do konstrukcji dachu. Wierzchnią warstwę stanowić będzie papa zgrzewalna podkładowa oraz papa zgrzewalna wierzchniego krycia. W ramach prac towarzyszących przewiduje się wymianę częściowo stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej. Zamawiający informuje, iż na realizację powyższego zadania zostały pozyskane środki finansowe z budżetu powiatu bełchatowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. Miejsce wywozu odpadów i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j.): 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j.). W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 2) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. Szczegółowy zakres określa Załącznik nr 5 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 t.j.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87. ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP S.A. 24 1020 3916 0000 0202 0259 8530 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (jako oddzielny od oferty dokument) w kasie Urzędu Miejskiego w Zelowie – I piętro, pok. nr 109, w siedzibie Zamawiającego. 5. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 i 2a do siwz; 3) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy) 4) Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy 5) Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo do podpisywania oferty - osób składających podpisy w imieniu wykonawcy, dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli oferta składna jest przez konsorcjum lub spółkę cywilną), odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6) Dowód wniesienia wadium 7) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach