Przetargi.pl
Przebudowa rowów w osiedlach Zapusta i Wola Dzierlińska w Sieradzu na odcinkach od rzeki Myi do ulicy Ludowej

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa rowów w osiedlach Zapusta i Wola Dzierlińska w Sieradzu na odcinkach od rzeki Myi do ulicy Ludowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy/odbudowy istniejących rowów Z i Z-2, odprowadzających wody z terenu osiedli Zapusta i Wola Dzierlińska. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: a) przebudowę/odbudowę rowu Z na odcinku od ujścia rzeki Myi - km 0+000 do km 3+600, b) przebudowę/odbudowę rowu Z-2 na odcinku od ujścia do rowu Z - km 0+000 do km 1+518. 3. W ramach realizacji ww. elementów, przewiduje się wykonanie następujących robót: a) odcinkowe umocnienie dna i skarp rowów betonowymi płytami ażurowymi, b) umocnienie rowów za pomocą kiszki faszynowej, c) wyprofilowanie skarp i dna rowów, d) obsianie trawą skarp rowów, e) wycinkę drzew i krzewów rosnących w korycie rowu, utrudniających przepływ w pasie 3 m, licząc od osi rowu po obu jego stronach, f) przebudowę wybranych budowli komunikacyjnych do odpowiednich parametrów hydraulicznych i technicznych: na rowie Z – 8 szt., na rowie Z-2 – 8 szt. g) wykonanie na rowie Z-2 rurociągu z rur kanalizacyjnych DN 800 – 114,5 mb i DN 800 - 218 mb, h) oczyszczenie przepustów pod drogą wojewódzką – 2 szt. wraz z wyprofilowaniem dna i skarp rowu w granicach pasa drogowego, i) umocnienie rowów pod mostem i przepustem PKP wraz z wyprofilowaniem dna i skarp rowu w granicach nieruchomości PKP. 4. Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXIV SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie. W związku z tym, iż Wykonawcy przysługuje z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys powyższy ma jedynie charakter pomocniczy. 5. Postępowanie z materiałami z rozbiórki i demontażu Wykonawca każdorazowo powinien ustalić z Zamawiającym. Materiały zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny zostać przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały sztukowe należy spaletować. 6. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót (dotyczy m.in. robót w pasie drogo wojewódzkiej). Po zakończonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie należy odtworzyć. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego przez zarządcę drogi. 7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty w tym branżowe i sieciowe oraz uzyskać dokumenty potwierdzające prawidłowość ich wykonania. W przypadku robót sieciowych np. wodnokanalizacyjnych, dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania robót będzie protokół odbioru robót z udziałem przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu uprawnionego do pełnienia czynności odbiorowych. 8. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się m.in. dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, obejmująca m.in. projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja określająca zasady postępowania przetargowego. 9. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów w ścisłej współpracy ze wszystkimi właścicielami działek, na których przewidziano drzewa i krzewy do usunięcia. Drzewo z wycinki stanowi własność właścicieli poszczególnych nieruchomości. Na każdej działce należy dokonać weryfikacji i ostatecznej kwalifikacji drzew i krzewów do wycinki, dokonać w imieniu i na rzecz właściciela zgłoszenia zamiaru wycinki, usunąć zakwalifikowane drzewa i krzewy, zutylizować materiał drzewny pozostały po wycince, oprócz materiału drzewnego zakwalifikowanego do wykorzystania przez właściciela. 10. Wykonawca jest zobowiązany przewieźć we wskazane miejsce wskazane drewno zakwalifikowane do wykorzystania przez właścicieli. Zobowiązanie w tym zakresie przestaje obowiązywać, gdy odległość przewozu przekracza 20 km w linii prostej, licząc od granic miasta Sieradza. W tych przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do załadunku drewna na środek transportu właścicieli. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robot w taki sposób, aby ograniczyć do niezbędnego minimum teren do czasowego zajęcia, konieczny do wykonania robót. Teren po czasowym zajęciu należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. Ewentualne roszczenia właścicieli zajętych nieruchomości z tytułu trwałych szkód w uprawach lub nieruchomościach powstałych w trakcie robót pokrywa Wykonawca. 12. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem przez projektanta w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny, czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności. 13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami): - roboty związane z wykonaniem robót ziemnych, - roboty związane z wykonaniem przepustów i rurociągów, - roboty związane z wykonaniem umocnienia dna i skarp rowu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80.000,00 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310) - dalej u.p.a.r.p. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Przebudowa rowów w osiedlach Zapusta i Wola Dzierlińska w Sieradzu na odcinkach od rzeki Myi do ulicy Ludowej. 4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy umieścić w odrębnej kopercie załączonej do oferty. Uwaga! W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach