Przetargi.pl
Budowa 3 bloków mieszkalnych z garażami wielostanowiskowymi przy ul. Barlickiego 18a, Borek 22/24, Borek 20 w Tomaszowie Maz.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7246420, 7242111 , fax. 447 244 097
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Majowa 15
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7246420, 7242111, fax. 447 244 097
  REGON: 59070882200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa 3 bloków mieszkalnych z garażami wielostanowiskowymi przy ul. Barlickiego 18a, Borek 22/24, Borek 20 w Tomaszowie Maz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie prac przygotowawczych, 2. Wykonanie robót rozbiórkowych, 3. Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych dla budynków i parkingu, w tym m.in.: 1) Wykonanie fundamentów, 2) Wykonanie ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, 3) Wykonanie ścian działowych, 4) Wykonanie stropów, 5) Wykonanie stropodachów, 6) Wykonanie dachów 7) Wykonanie zielonych dachów, 8) Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych, 9) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 10) Wykonanie pokrycia dachu, 11) Wykonanie obróbek blacharskich, 12) Wykonanie tynków wewnętrznych, 13) Wykonanie tynków zewnętrznych, 14) Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (poza wyposażeniem węzłów cieplnych), 15) Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, 16) Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, 17) Montaż dźwigów osobowych, 18) Wykonanie posadzek, 19) Wykonanie instalacji wod-kan, 20) Wykonanie instalacji c.o. 21) Wykonanie instalacji wentylacji, 22) Wykonanie instalacji elektrycznej, 23) Wykonanie instalacji telewizyjnej, internetowej i telefonicznej. 4. Wykonanie niezbędnych przyłączy (poza przyłączem cieplnym) i zewnętrznych robót instalacyjnych, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień; 5. Wykonanie zagospodarowania terenu w postaci utwardzeń, wjazdów, placu rekreacyjnego i placu zabaw; 6. Obsługa geodezyjna i geologiczna inwestycji; 7. Monitoring geodezyjny istniejącego budynku przy ul. Barlickiego 20 na czas prowadzenia robót budowlanych; 8. Zapewnienie ochrony placu budowy; 9. Zorganizowanie zaplecza placu budowy, w tym sali o odpowiednim standardzie (klimatyzowanej) do organizacji narad i spotkań; 10. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz.; 11. Wykonanie innych prac nie ujętych w wykazie a zawartych w projekcie wykonawczym; 12. Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w niezbędne media (woda, odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, itp.) na czas robót budowlanych i odbiorów; 13. Wykonanie montażu na każdym tarasie na I piętrze: gniazda elektrycznego podwójnego hermetycznego montowanego na elewacji; 14. Wykonanie montażu na każdym tarasie na I piętrze: dwóch punktów świetlnych, bez lamp; 15. Wykonanie montażu na każdym tarasie na I piętrze wylewki wody zimnej i ciepłej; 16. Wykonanie montażu w każdym węźle cieplnym podlicznika energii elektrycznej; 17. Wykonanie montażu, na każdym balkonie gniazda elektrycznego podwójnego hermetycznego montowanego na elewacji; 18. Wykonanie montażu na każdym balkonie jednego punktu świetlnego, bez lampy. 19. Wykonanie wycinki i karczowanie terenu 20. Wykonanie pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) powierzchni użytkowej budynków oraz poszczególnych lokali 21. Dopuszcza się możliwość zastosowania optymalizacji. W przypadku zastosowania optymalizacji w zakresie Wykonawcy będzie również wykonanie projektów wykonawczych zamiennych, wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi wraz z akceptacją biura projektowego „EMBI ARCHITEKTURA”. Optymalizacja i zmiany muszą być zmianami nieistotnymi zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, Art. 36a. 22. Poza zakresem robót jest montaż osprzętu sanitarnego tzw. białego montażu (baterie, umywalki, zlewozmywaki, ustępy, wanny). 23. Poza zakresem robót jest montaż stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej. Drzwi wejściowe do lokali w zakresie robót. 24. W części mieszkalnej oraz części wspólnej należy wycenić wykonanie tynków gipsowych w kategorii III zatartych na gładko, zamiast tynków cementowo-wapiennych kategorii III. 25. Poza zakresem jest wykonanie gładzi gipsowych. 26. Należy zastosować drzwi balkonowe antywłamaniowe (z okuciami antywłamaniowymi, szklenie standardowe) tylko w mieszkaniach na I piętrze z tarasami, pozostałe drzwi balkonowe bez okuć antywłamaniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211340-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) W przedmiotowym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł 00/100). 3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale XII SIWZ. 4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym dla skuteczności wniesienia wadium w tej formie zawsze liczy się data i godzina uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 6) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7) Rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 48 1020 3916 0000 0502 0167 6451. W tytule przelewu należy wpisać „WADIUM – Budowa 3 budynków mieszkalnych ul. Barlickiego 18a, Borek 22/24 i Borek 20 w Tomaszowie Maz. W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy dopisać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 8) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty, tj. umieścić w kopercie opisanej w Rozdziale XI SIWZ wraz z ofertą. Dokumentu wadium nie należy spinać oraz numerować jako kolejnej strony oferty. W celu możliwości swobodnego zdeponowania dokumentu wadium, bez konieczności naruszania integralności samej oferty, zaleca się umieszczenie, go w koszulce na dokumenty lub poza spiętą ofertą z załącznikami. 9) Dokument wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej kwoty pieniężnej, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. 10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również wskazywać przesłanki utraty wadium, zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17) Zgodnie z wyrokiem SN (sygn. akt: IV CSK 86/17) - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), dla skuteczności funkcji gwarancyjnej i realizacji celu wadium, dopuszczalne jest wniesienie wadium przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3. formularz ofertowy, 4. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 5. zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach