Przetargi.pl
Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej w tym koncertów muzycznych jako imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w ramach Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach w terminie 14-15 września 2019r.”

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468345100 , fax. +48468345151
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468345100, fax. +48468345151
  REGON: 00052430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um.skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej w tym koncertów muzycznych jako imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w ramach Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach w terminie 14-15 września 2019r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej w tym koncertów muzycznych jako imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w ramach Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach w terminie 14-15 września 2019r. zgodnie z programem artystycznym i warunkami technicznymi zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: a) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. b) Wadium może być wniesione w następujących formach: W pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem – wadium – oferta na „Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej w tym koncertów muzycznych jako imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w ramach Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach w terminie 14-15 września 2019r.” • Poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • Gwarancji bankowej, • Gwarancji ubezpieczeniowej, • Poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 ze zm.). c) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. • Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta Skierniewice. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. d) Wadium należy wnieść na okres związania ofertą. e) Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. f) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. g) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach opisanych w SIWZ zostanie odrzucona. h) Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty (treść formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą do akceptacji. 3. Formularz ofertowy do przedmiotu zamówienia wg wzoru – załącznik nr 2a do SIWZ; ▪ Formularz ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny dla Zamawiającego i nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z przyjęcia ceny ryczałtowej. ▪ Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w formularzu cenowym (załącznik nr 2a do SIWZ), przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych podanych w formularzu. Wykonawcy nie wolno zmieniać ilości podanych w formularzu ofertowym, ▪ Formularz ofertowy należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zamówienia, jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość zamówienia winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia, ▪ Niezależnie od wymienionego poprzednio przeznaczenia, ilości w formularzu ofertowym zostały podane dla stworzenia wspólnych i porównywalnych wycen na potrzeby przetargu, krótkie opisy pozycji przedstawione w formularzu są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 4.Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt III.4. niniejszej SIWZ. 5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wg załącznika nr 9 do SIWZ. 7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 Ustawy Pzp, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp) - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, c) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, d) Dokumenty wymienione w pkt: IV.1. SIWZ (oferta), IV.4. SIWZ (Dowód wniesienia wadium), podmioty składają wspólnie jako podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach