Przetargi.pl
Kredyt inwestycyjny- pojemniki /2019

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6330815, 6330819 , fax. 446 330 819
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
  ul. Bawełniana 18
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6330815, 6330819, fax. 446 330 819
  REGON: 59076538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt inwestycyjny- pojemniki /2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie kredytu inwestycyjnego o wartości 6 000 000,00 zł na zakup nowych pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych . W ramach zamówienia planuje się zakupić pojemniki o pojemności 120L, 140L, 240L oraz 1100L.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: posiada zezwolenie do wykonywania czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) lub inny odpowiedni dokument uprawniający do prowadzenia działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Projekt umowy zawierający Istotne postanowienia do Umowy Kredytowej zawarte w punkcie 21 niniejszej SIWZ wraz z ewentualnymi obowiązującymi regulaminami banku). 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą pełnomocnictwo winno zawierać zakres i zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach