Przetargi.pl
Usługa badawcza "Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim. Rozwój a oddziałowanie na regionalny rynek pracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-608 Łódź, ul. Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 320 112 , fax. 426 367 797
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
  ul. Wólczańska 49
  90-608 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 320 112, fax. 426 367 797
  REGON: 47234958200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wuplodz.praca.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa badawcza "Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim. Rozwój a oddziałowanie na regionalny rynek pracy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza „Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim. Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy” (analiza desk research, 515 wywiadów kwestionariuszowych typu CAPI lub PAPI, 16 wywiadów typu IDI). 2. KOD CPV 73.11.00.00 - 6 – Usługi badawcze 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. 6. Zamawiający przewiduje natomiast na podstawie art. 29 ust. 5 p.z.p. opracowanie przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej usługi skróconej wersji raportu z przedmiotowego badania (nie więcej niż 5 stron format A4), niezbędnej do zredagowania informacji kierowanej do osób niepełnosprawnych. W pozostałym zakresie Zamawiający zapewni dostępność raportu z badania dla osób niepełnosprawnych w odrębnym postępowaniu. 7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. 8. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą złożoną na Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do oferty). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, w/w oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzając spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy wykazuje spełnianie warunków oraz brak podstaw wykluczenia. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22ap.z.p., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pod pojęciem takiego zobowiązania Zamawiający rozumie dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego wyrażające w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazujące: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ponadto Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, ma obowiązek zamieścić w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1. informacje o tych podmiotach. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1. 5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 p.z.p., Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 2a lub 2b do oferty). Oświadczenie w tym zakresie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. (informacja z otwarcia ofert). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Oświadczenie w trybie art. 91 ust. 3a p.z.p. (załącznik nr 3 do oferty). 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Do formularza oferty należy bezwzględnie załączyć opis sposobu realizacji badania w tym: TŁO BADAWCZE: Zamawiający wymaga, aby przedstawiony w treści oferty opis tła badawczego dokumentował fakt przeprowadzenia przez Wykonawcę analizy dostępnych źródeł informacji na temat badanych zjawisk. Opracowanie powinno więc zawierać wyniki analiz materiałów zastanych dotyczących m.in. rozwoju ekonomicznego oraz struktury gospodarczej województwa łódzkiego w ujęciu branżowym. Zakres treści opracowania winien być spójny z zakresem problematyki badania zarysowanej w ust. 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ). Wszystkie wykorzystane źródła danych wtórnych powinny być przez Wykonawcę opisane i oznaczone w sposób umożliwiający ich prawidłową identyfikację oraz ewentualną weryfikację przez Zamawiającego. Zamawiający rozumie przez to wskazanie: autora / redaktora – gdy występuje; tytułu dzieła; wydawcy dzieła; roku i miejsca wydania dzieła; numeru strony / tabeli / wykresu, jeśli podawany jest konkretny cytat lub nawiązanie do niego, bądź też przytaczane konkretne dane statystyczne. Tło badawcze powinno zawierać minimum 4 strony tekstu (format A4). PROPONOWANY DOBÓR PRÓBY: Zamawiający wymaga, iż Wykonawca zaproponuje i uzasadni schemat doboru jednostek do badania, jak również przedstawi propozycję sposobu realizacji próby badawczej w terenie. Dla dochowania celów badania zastrzega się uwzględnienie niżej wymienionego kryterium. Badaniem mają być objęte: • Dobrane kwotowo przedsiębiorstwa działające na terenie województwa łódzkiego w branży transportowej, spedycyjnej bądź logistycznej i zatrudniające co najmniej 2 osoby. Kwoty w próbie wyznaczone zostaną ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą badanych jednostek oraz reprezentowane przez nie podregiony województwa łódzkiego; • Dobrani celowo pracownicy przedsiębiorstw działających na terenie województwa łódzkiego w branży transportowej, spedycyjnej bądź logistycznej i zatrudniających co najmniej 2 osoby. Do badania kwalifikowani będą pracownicy odpowiedzialni bądź tez współodpowiedzialni za kreowanie strategii rozwoju - w tym polityki rekrutacji. Szczegółowe wytyczne, dotyczące charakterystyki próby badawczej, zawarte są w punkcie 6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (patrz Opis respondentów badania i dobór próby). NARZĘDZIA BADAWCZE: Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca na podstawie celów badania z uwzględnieniem wskazanych przez Zamawiającego kryteriów doboru jednostek do badania opracuje następujące narzędzia badawcze: - kwestionariusz wywiadu kwestionariuszowego CAPI lub PAPI skierowany do pracodawców działających na terenie województwa łódzkiego i zatrudniających 2 bądź więcej pracowników, świadczących działalność gospodarczą w ramach wybranych do badania działów i klas Polskiej Klasyfikacji Działalności; - scenariusz wywiadu IDI skierowany do osób odpowiedzialnych bądź też współodpowiedzialnych za kreowanie strategii rozwoju (w tym polityki rekrutacji) przedsiębiorstw, w ramach każdych z wyodrębnionych do badania działów i klas PKD. Wywiady prowadzone będą z przedstawicielami przedsiębiorstw działających na terenie województwa łódzkiego i zatrudniających 2 bądź więcej pracowników OPIS SPOSOBU ORGANIZACJI BADANIA, w tym: a) Opis sposobu rejestracji danych i prezentacji wyników badania, b) Plan pracy (harmonogram działań) zgodny z wymogami Zamawiającego, podzielony na etapy pracy nad realizacją badań i przekazaniem wyników badań oraz sporządzeniem raportów dla Zamawiającego. Plan musi zawierać wskazanie zadań realizowanych w poszczególnych etapach, wraz z liczbą dni przeznaczonych na ich wykonanie, ale bez wskazania konkretnych dat, które będą uzależnione od daty zawarcia umowy. W planie pracy należy uwzględnić: czas przeprowadzenia pilotażu narzędzia, czas przekazania Zamawiającemu raportu z badania pilotażowego, czas przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego, czas zgłaszania przez Zamawiającego uwag do wyników każdego z etapów planu pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do raportu końcowego w okresie 14 dni od jego otrzymania; c) Konspekt Raportu końcowego – uporządkowany wykaz poszczególnych części/rozdziałów raportu (z podaniem roboczych tytułów) wraz z syntetycznym opisem ich planowanej zawartości. Konspekt raportu końcowego powinien być potwierdzeniem przeprowadzenia przez jego Autorów wnikliwej analizy tematu badania. W swej treści Konspekt powinien nawiązywać do merytorycznej zawartości wybranych składowych koncepcji badawczej m. in.: pytań problemowych zawartych w SIWZ, tła badawczego oraz narzędzi badawczych. Pod względem formalnego uporządkowania treści raportu, Zamawiający wymaga zawarcia w niej, jako wydzielonych jednostek redakcyjnych: - zarysu koncepcyjnego badania - opisu wyników badania - wniosków i rekomendacji z badania. Opis sposobu realizacji badania należy bezwzględnie dołączyć do oferty, ponieważ służyć on będzie ocenie oferty w kryterium wybrane elementy koncepcji badawczej. Oznacza to że w stosunku do opisu sposobu realizacji badania nie będzie miał zastosowania art. 26 ust. 3 p.z.p. tj. nie będzie on mógł być uzupełniony, a jego brak będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach