Przetargi.pl
Zakup ciągnika z osprzętem

Gmina Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 98-350 Biała, Biała Druga
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 419 090 , fax. 438 419 018
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała
  Biała Druga
  98-350 Biała, woj. łódzkie
  tel. 438 419 090, fax. 438 419 018
  REGON: 73093460200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabiala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ciągnika z osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup ciągnika z osprzętem” do wykonywania zróżnicowanych prac na terenie gminy Biała. Pojazd ma być fabrycznie nowy, ma spełniać wymagania obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych oraz być wykonany zgonie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz posiadać polskie świadectwa homologacji lub być zarejestrowany w wydziale komunikacji na terenie Polski z przebiegiem nie większym niż 20 Mth. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. .2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego – adres: Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4B, 98-350 Biała. 3. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulacje po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. 4. Wykonawca , który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta ciągników i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. 5. Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Białej. 6. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. 7. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin mailem. 8. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. 9. Stan formalno – prawny: 1) W pełni udokumentowane legalne pochodzenie, 2) Pojazd posiada polskie świadectwa homologacji lub jest zarejestrowany w wydziale komunikacji na terenie Polski z przebiegiem nie większym niż 20 Mth. 3) Pojazd w 100 % przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z przeznaczeniem użytkowania, 4) Stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania (do pracy), 5) Gwarancja, bez wyłączeń, na cały zakupiony sprzęt minimum 24 miesiące. 10. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: 1) Dokumenty gwarancyjne, 2) Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim, 3 Komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 4) Certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 5) Książka serwisowa w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 19.06.2019 r. do godz. 12.00 w wysokości: 2.000,00 zł (słownie zł : dwa tysiące 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn.zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej 45 9244 0003 0000 0039 2000 0050. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 8-9 Urzędu Gminy Biała, 98-350 Biała, Biała Druga 4 B, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączyć do oferty. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp zawarte w art. 45 i 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne należy złożyć jeden dokument; b) wypełniony i podpisany OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. b) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; c) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 13.3 niniejszej SIWZ, w celu wykazania czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.biala.finn.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach