Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8641840 lub 73 , fax. 468 641 871
 • Data zamieszczenia: 2021-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8641840 lub 73, fax. 468 641 871
  REGON: 75015199400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sochaczew-powiat.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z adaptacją do nowego sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ZS RCKU w Sochaczewie – na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. 2) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty budowlane i termomodernizację budynku, wymianę instalacji c. o., budowę instalacji c. w. u., instalację elektryczną i niskoprądową, instalację gazu i zabudowę gazowych kotłów kondensacyjnych, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zewnętrzną instalację zimnej wody oraz instalację fotowoltaiczną. 3) Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: działka ewidencyjna nr 2005/10 Obręb Sochaczew Wschód). 4) Zamawiający informuje, że prace dotyczą terenu bezpośrednio przylegającego do obiektów czynnych, w tym użytkowanych przez osoby niepełnoletnie (obiekty szkolne), a sposób prowadzenia prac musi umożliwiać normalne funkcjonowanie tych obiektów w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 5) Zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót, szczegółowym kosztorysem nakładczym i opisem przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ. 6) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram rzeczowo finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 4 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach