Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie

Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8641840 lub 73 , fax. 468 641 871
 • Data zamieszczenia: 2021-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8641840 lub 73, fax. 468 641 871
  REGON: 75015199400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sochaczew-powiat.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ) Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dwóch obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, w ramach którego realizowana będzie przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na dwie kotłownie gazowe zlokalizowane w dwóch oddzielnych budynkach w PZD w Sochaczewie. 2) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: demontaż urządzeń istniejącej kotłowni węglowej, adaptację pomieszczeń technicznych na kotłownie gazowe z technologią kotłowni oraz wewnętrzną instalację gazową (za licznikową).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach