Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - dokończenie prac budowlano-instalacyjnych

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 655 408 600, , fax. 655 401 340
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
  Rynek 1
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 655 408 600, , fax. 655 401 340
  REGON: 52678800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawschowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - dokończenie prac budowlano-instalacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie prac budowlano-instalacyjnych w ramach realizacji zamówienia pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa. 2. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na podstawie umowy nr RPLB.03.02.01-08-0026/16-00 zawartej pomiędzy Gminą Wschowa a Województwem Lubuskim. 3. Teren na którym zlokalizowane są obiekty znajduje się na terenie zespołu urbanistycznego miasta Wschowa i podlega ochronie konserwatorskiej. 4. Zadanie inwestycyjne podzielone zostało na trzy części: Część 1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 10, Część 2 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, ul. Wolsztyńska 4, Część 3 Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 5 we Wschowie ul. Targowa 8. 5. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dokończenie prac budowlano-instalacyjnych związanych z termomodernizacją przedmiotowych obiektów. Roboty zostały częściowo wykonane i odebrane. 6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określają: 1) Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, w tym; a. Dokumentacja projektowa; b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; c. Decyzje i uzgodnienia; d. inne dokumenty wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1. Dla Części 1: 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset zł 00/100). 2. Dla Części 2: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł 00/100). 3. Dla Części 3: 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset zł 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4, 4a, 4b do SIWZ (stosownie do części na jakie składa ofertę). 2. (Jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 7 do SIWZ (składane ze wskazaniem części zamówienia, której dotyczy). 3. Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.13 ppkt 13.6. SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z zastrzeżeniem pkt.15 ppkt 15.2. lit. f SIWZ. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 10 do SIWZ (załącznik składany ze wskazaniem Części zamówienia, której dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach