Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku sali sportowej i łącznika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7”

Powiat Prudnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 381 700, , fax. 77 438 17 01
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Prudnicki
  ul. Kościuszki 76
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774 381 700, , fax. 77 438 17 01
  REGON: 53141260000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatprudnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku sali sportowej i łącznika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku sali sportowej i łącznika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 obejmujących następujący zakres prac: - prace rozbiórkowe: pokrycie z papy, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i wentylacja - odpowietrzenie kanalizacji, demontaż w kotłowni wszystkich urządzeń układu węglowego (piec, rozdzielacz, zespoły pompowe), skucie wszystkich tynków ścian i sufitu, - odkopanie odcinkowe ścian fundamentowych, - wykonanie nowej opaski z kostki betonowej, - odtworzenie nawierzchni spadkowej na stropodachu betonowym, - wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej, - doposażenie istniejącej stolarki w nawietrzaki higrosterowalne, - zaizolowanie ścian fundamentowych izolacją typu średniego, - docieplenie ścian fundamentowych płytami styroduru ekstrudowanego zabezpieczonego folią kubełkową, - docieplenie ścian styropianem gr. 14 cm metodą lekką mokrą, - docieplenie dachów styropapą o gr. 20 cm, - montaż obróbek, rynien, rur spustowych (blacha tytan-cynk), wentylacji kanalizacyjnych, - kompleksowe pokrycie dachów z wykonaniem nowych obróbek, - montaż instalacji odgromowych, - zasypanie całej kotłowni piaskiem z zagęszczeniem umożliwiającego wykonanie posadzki na poziomie parteru – wyrównanie poziomów, - wykonanie podbetonu technologicznego gr. 10 cm, - wykonanie izolacji przeciwilgociowej grubowarstwowej, - wykonanie izolacji termicznej posadzki ze styropianu EPS 200 gr. 10 cm, - wykonanie posadzki jastrychowej zbrojonej siatką przeciwskurczową gr. 6 cm, - wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych ścian i sufitów, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej Sali sortowej wraz z zasilaniem nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, - wykonanie wymiany oświetlenia w sali sportowej i łączniku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Prudniku Nr Nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 siwz: o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS, które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2019 poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Zobowiązanie podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu . Ponadto Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (w oryginale), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach