Przetargi.pl
Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej

Gmina Kruszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-282 Kruszyna, ul. Kmicica
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 202 003 , fax. 343 202 054
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kruszyna
  ul. Kmicica 5
  42-282 Kruszyna, woj. śląskie
  tel. 343 202 003, fax. 343 202 054
  REGON: 15139805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie przebudowy budynku przedszkola ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dla zadania p.n. „Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej”. W ramach przebudowy dostosowane zostaną wszystkie pomieszczenia parteru i poddasza dla potrzeb przedszkola. Należy wykonać dodatkowe dojścia o większej szerokości niż dotychczas pełniące również funkcję dróg ewakuacji. Od strony szkoły projektowana jest pochylnia dla niepełnosprawnych oraz nowe wejście. Na placu szkolnym należy wykonać dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 1. Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje miedzy innymi: a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; b) remont ogólnobudowlany budynku; c) wymianę konstrukcji dachowej; d) ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i fundamentów; e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; f) modernizację instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem nowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze - woda; g) wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych; h) modernizację instalacji elektrycznej, oświetleniowej i odgromowej wraz z zasilaniem; i) modernizację instalacji wentylacji w obiekcie w tym zabudowanie dla każdej kondygnacji centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła doposażonej w nagrzewnicę elektryczną; j) montaż instalacji PV o mocy 11,40 kWp w oparciu o baterie fotowoltaiczne monokrystaliczne, zlokalizowane na dachu budynku; k) zagospodarowanie terenu w tym chodniki z betonowej kostki brukowej. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7, 8 i 9 do SIWZ; b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca Załącznik nr 15, 16 i 17 do SIWZ; c) Audyt energetyczny budynku oraz audyt energetyczny oświetlenia wbudowanego stanowiący Załącznik nr 14 do SIWZ; d) projekt budowlany: d.1) Tom I – inwentaryzacja, projekt zagospodarowania terenu, architektura stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ; d.2) Tom II – ekspertyza, projekt rozbiórki, konstrukcja stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ; d.3) Tom III – instalacje sanitarne stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ; d.4) Tom IV – instalacje elektroenergetyczne stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej załączonych: projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń będących przedmiotem zamówienia nie oznacza to obowiązku ich zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów oraz urządzeń równoważnych tj. wszelkich ich rynkowych odpowiedników o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę, który wraz z ofertą musi przedłożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność. Zastosowanie innych materiałów należy przedstawić zgodnie z pkt VIII ppkt 2.6. SIWZ w wykazie. Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Szczegóły w pkt X SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (załączyć jeżeli dotyczy). 3. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie o którym mowa w pkt VIII ppkt 8.1. SIWZ (załączyć jeżeli dotyczy). 4. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (załączyć jeżeli dotyczy). 5. dowód wpłaty wadium, lub jego kopia zgodnie z pkt X specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. wykaz materiałów i urządzeń – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż te zaproponowane przez Zamawiającego – wraz z dokumentami uwiarygodniającymi te materiały i urządzenia, iż posiadają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej (załączyć jeżeli dotyczy). 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach