Przetargi.pl
Termomodernizacja dachu na budynku warsztatowo-dydaktycznym przy ZSP w Rudnej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-305 Rudna, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 849 73 10 , fax. 76 849 73 10
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej
  ul. Kolejowa 5
  59-305 Rudna, woj. dolnośląskie
  tel. 76 849 73 10, fax. 76 849 73 10
  REGON: 39106699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zszrudna.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja dachu na budynku warsztatowo-dydaktycznym przy ZSP w Rudnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na termomodernizacji dachu na budynku warsztatowo-dydaktycznym przy ZSP w Rudnej. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) wymianę pokrycia dachowego na budynku warsztatowo-dydaktycznym z pokrycia eternitem na pokrycie z blachy stalowej dachówkopodobnej, b) remont pokrycia bitumicznego dachu budynku gospodarczego, c) wykonanie instalacji odgromowej , Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz STWiORB stanowiących załącznik Nr 9 i 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy bez wezwania przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazują zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach