Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych i szkolnych oraz sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych w Pielgrzymce i Proboszczowie

Gmina Pielgrzymka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-524 Pielgrzymka, Pielgrzymka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48768775013, +48768775013 , fax. +48767437000
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pielgrzymka
  Pielgrzymka 109A/1
  59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie
  tel. +48768775013, +48768775013, fax. +48767437000
  REGON: 390647660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pielgrzymka.biz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych i szkolnych oraz sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych w Pielgrzymce i Proboszczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i szkolnych oraz sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych w Pielgrzymce i Proboszczowie. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie samodzielne części: Część 1, dostawa pomocy dydaktycznych i szkolnych: Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest sprzęt multimedialny w zakresie: pracowni językowych, pomocy do informatyki i robotyki, mediacji rówieśniczych, zajęć informatycznych, indywidualnej terapii, podłogi interaktywnej. Część 2, dostawa sprzętu multimedialnego: Przedmiotem drugiej części są pomoce dydaktyczne i szkolne w zakresie zajęć z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, fizyki oraz logopedii, indywidualnej terapii, terapii rówieśniczej, sali terapii sensorycznej, biofeedback. Sprzęt i pomoce zostaną dostarczone przez wykonawcę do Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce jej filii w Nowej Wsi Grodziskiej, oraz Szkoły Podstawowej w Proboszczowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie posiada szczególnych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach