Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-321 Wrocław, ul. Sztabowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 710 72 00, , fax. 71 710 72 01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu
  ul. Sztabowa 32
  53-321 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 710 72 00, , fax. 71 710 72 01
  REGON: 01126394600536
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach