Przetargi.pl
Wymiana zamków w drzwiach szafek basenowych na obiekcie Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 848 84 94 , fax. 74 848 84 94
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
  ul. Ratuszowa 6
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 848 84 94, fax. 74 848 84 94
  REGON: 20698864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aqua-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana zamków w drzwiach szafek basenowych na obiekcie Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 332 zamków w drzwiach szafek basenowych w szatni basenowej oraz 176 zamków w drzwiach szafek w szatni Strefy Sport na obiekcie Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „AQUA – ZDRÓJ” przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. 2.W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) zdemontować 508 drzwiczek szafkowych wykonanych z płyty HPL o grubości 10 mm; drzwi mocowane do korpusu za pomocą 2 zawiasów – każdy zawias zamocowany na 4 śrubach, 2) zdemontować 508 zamków szafkowych HAFELE zamocowanych na 4 śrubach, 3) zdemontować 508 uchwytów szafkowych przymocowanych do frontów za pomocą 2 śrub, 4) zdemontować 508 elektrozaczepów zamocowanych do korpusu szafki za pomocą dwóch śrub, 5) zamontować 508 nowych zamków bateryjnych wraz z bateriami alkalicznymi, spełniającymi wymagania, o których mowa w punkcie 3, 6) zdemontować dwa istniejące czytniki i zamontować cztery nowe czytniki szafkowe, pozwalające na sprawdzenie przypisanego do kluczyka numeru szafki – zgodne z wymaganiami, o których mowa w punkcie 4, 7) ponownie zamontować drzwi szafkowe z wymienionymi zamkami oraz zamontować zaczepy zamkowe (sugerowane zastosowanie kątownika aluminiowego na całej długości korpusu – ok. 500 mm), 8) dostarczyć 600 zakodowanych transponderów o średnicy 30 mm i maks. grubości 1 mm (transponder musi mieścić się w kopertach używanych obecnie przez Zamawiającego – zdjęcie koperty Załącznik nr 10 do SIWZ), 9) dostarczyć programator wraz z oprogramowaniem do programowania transponderów/kart, 10) przeprowadzić szkolenie z obsługi programu do programowania zamków i kart dla maksymalnie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego, 11) dostarczyć do Zamawiającego zdemontowane zamki HAFELE, uchwyty szafkowe oraz elektrozaczepy. 3. Wymagania, jakie muszą spełniać zamki montowane w ramach przedmiotu zamówienia: 1) możliwość wyboru szafki przez klienta bez konieczności przypisywania klucza (transpondera) do zamka; w praktyce oznacza przypisanie pierwszej wolnej szafki dowolnie wybranej przez klienta; 2) otwarcie i zamknięcie zamka ma się odbywać wyłącznie na zasadzie przyłożenia klucza RFID (brak możliwości zatrzaśnięcia klucza/transpondera w szafce), 3) zamki zasilane baterią alkaliczną - min. 2 szt x AA/AAA 1.5 V 4) wyprodukowane na terenie UE, posiadające deklarację zgodności (CE), 5) minimalna gwarancja na zamki: 2 lata, 6) minimalna gwarancja na baterie: 2 lata - żywotność baterii: min. 30 000 cykli (cykl = otwarcie + zamknięcie), 7) zamki wyposażone w system zabezpieczający zamknięcie zamka w przypadku zbyt niskiego napięcia baterii oraz pamięcią minimalnego napięcia pozwalającego na ostatnie otwarcie zamka, 8) detekcja niskiego poziomu napięcia baterii i zapis tej informacji na transponderze zamykającym / otwierającym, 9) działanie w standardach: DESFire, NFC , Mifare 1k/4k, Mifare Plus i Ultralight, 10) obudowa wykonana z ABS, 11) zakres temperatur pracy: od -20 do +70 stopni Celsjusza, praca w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności, 12) stopień ochrony: min. IP55 oraz min. IK9, 13) zabezpieczenie dostępu do komory z bateriami, 14) zamki z funkcją akceptowania transponderów zamykających tylko z indywidualnym dla obiektu kodem instalacji, 15) akceptacja transponderów z systemów Technogym (Wellness Key), eGym, Milon, Preva, 16) możliwość otwarcia awaryjnego dedykowaną kartą/kluczem „serwisowym” lub innym przewidzianym do tego celu urządzeniem, 17) możliwość resetowania zamka dedykowaną kartą/kluczem „serwisowym” lub innym przewidzianym do tego celu urządzeniem, 18) możliwość programowania numeracji zamka/szafki dedykowaną kartą/kluczem „serwisowym” lub innym dedykowanym do tego celu urządzeniem, 19) funkcja fabrycznego szyfrowania transmisji zamek – transponder, 20) montaż na frontach o grubości od 2 do 20 mm (otworowanie montażowe wg ISO). 21) maksymalne wymiary zamka: 120 mm x 110 mm x 36 mm. 4. Wymagania, jakie muszą spełniać czytniki, montowane w ramach przedmiotu zamówienia: 1) czytnik bezkontaktowy (RFID) Mifare, 2) wyposażony w min. 3” wyświetlacz LCD, 3) przeznaczony do montażu na ścianie lub innych płaskich powierzchniach, 4) zasilanie PoE (LAN) – standard, max. 2W, 5) komunikacja TCP/IP, 6) zasięg odczytu transpondera do 5 cm, 7) zakres temperatur pracy od 5 do 40 stopni C, 8) możliwość montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. 5. Wykonanie niezbędnych otworów oraz montaż zamków do frontów powinien odbywać się poza obiektem Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzi przeznaczonych do wykonywania prac w płycie HPL. Wykonawca powinien dokonać demontażu frontów szafkowych, należycie je zabezpieczyć folią bąbelkową lub innym równoważnym materiałem chroniącym fronty przed uszkodzeniami mechanicznymi i przetransportować do miejsca wykonania montażu zamków. 6. Fronty drzwi z nowymi zamkami zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i dokonać montażu frontów do korpusów szafek z wykorzystaniem istniejących zawiasów. 7. Zamawiający wymaga, aby wymiana wszystkich zamków w drzwiach szafek wykonana była podczas planowanej przerwy technologicznej w okresie 9.09.2019 -25.09.2019 r. Wymiana zamków dla 176 szafek w szafkach szatni Strefy Sport powinno trwać nie dłużej niż 2 dni. Strefa Sport w czasie przerwy technologicznej jest czynna a na czas wymiany (dwa dni) zostanie zamknięta dla klientów. Zamki szafkowe należy zamontować na frontach w sposób estetyczny.Po montażu zamków Zamawiający wymaga wykonanie sprawdzenia poprawności działania zamków, tj. zamykania i otwierania szafek. 8. Formularz asortymentowo – cenowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 9. Wskazane w SIWZ i jej załącznikach typy i symbole, nazwy producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie itd. mają charakter przykładowy. Zostały one określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych tj. takich, w których Wykonawcy mogą zaproponować realizację przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i technologii o parametrach nie gorszych od podanych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych do określonych w formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych produktów, wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same parametry techniczne, co artykuły określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wraz z ofertą Wykonawca składa karty katalogowe oferowanych produktów ( zamki, czytniki, transponder, programator), instrukcję obsługi oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44521120-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2000,00 ( słownie: dwa tysiące złotych 00/00) zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 8.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 5.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 5.2 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.4 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o., nr 72 1020 5095 0000 5502 0104 9899, PKO BP SA O/Wałbrzych z adnotacją „Wpłata wadium – nr sprawy: 35/2019 7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 8.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ” Wymiana zamków w drzwiach szafek basenowych na obiekcie Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu”. Nr 35/2019 10.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 8.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu,dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli posiada kompetencje i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów do oferty dołącza Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 7. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 8. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach