Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Lipinki Łużyckie ogłasza przetarg

 • Adres: 68-213 Lipinki Łużyckie, Główna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 626 230, , fax. 683 626 241
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipinki Łużyckie
  Główna 9
  68-213 Lipinki Łużyckie, woj. lubuskie
  tel. 683 626 230, , fax. 683 626 241
  REGON: 97077062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipinki-luzyckie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich” w formule „zaprojektuj i wybuduj”: a/ Część 1; Opracowanie dokumentacji projektowej b/ Część 2; Wykonawstwo robót budowlanych, montażowych 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia OPZ – Rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach i na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z formularzem oferty, oprócz oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wykonawca składa następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 700 ze zm.), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku Nr 2, Rozdział II SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach