Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 836 301 , fax. 322 836 344
 • Data zamieszczenia: 2021-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 322 836 301, fax. 322 836 344
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. A. Bożka 21 w Bytomiu, obejmująca w szczególności: 1) Wymianę stolarki zewnątrznej; 2) Naprawy elewacji; 3) Wyburzenie tarasu przylegającego do budynku basenu; 4) Docieplenie elewacji i stropów; 5) Wymianę pokrycia dachów i daszków; 6) Wymianę orynnowania; 7) Wymianę instalacji odgromowej; 8) Modernizację instalacji C.O.; 9) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na ww. budynku. Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym budynku, Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku, w szczególności wg zasad opisanych w Istotnych postanowieniach umownych. 2. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym zmniejszenie niskiej emisji. W wyniki realizacji zadania mają zostać uzyskane, wykazane w audycie energetycznym efekty ekologiczne: - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 4687,00 m2, -Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 111,26551 tony równoważnika CO2, - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 szt., - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1313,98 GJ, -Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 1314,88 GJ/rok, - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej 474818,00 kWh/rok, - Stopień redukcji PM 10 0,47236 tony/rok. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz: 1) Dokumentacja techniczna 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 3) Przedmiary robót 4) Audyt energetyczny 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawierają Istotne postanowienia umowne - stanowiące załącznik nr 4 do siwz. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonych od dnia odbioru końcowego robót. 6. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące prace budowlane takie jak roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, dekarskie, instalacyjne, montażowe oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane wymienione w przedmiarze robót, do wykonania których nie są wymagane uprawnienia. Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Istotnych postanowieniach umownych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45420000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach