Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Nowej Słupi

Gmina Nowa Słupia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-006 Nowa Słupia, ul. Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 177 138
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Słupia
  ul. Rynek 15
  26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 177 138
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Nowej Słupi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Nowej Słupi. W ramach zadania należy wykonać min. następujące roboty budowlane: docieplenie ścian zewnętrznych budynku wg. metody wybranej przez inwestora, tj. metody lekkiej mokrej, zdemontować stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, zdemontować istniejące parapety zewnętrzne, rozebrać istniejące rury spustowe oraz rynny dachowe, rozebrać istniejące obróbki blacharskie, rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt betonowych chodnikowych częściowo się znajduje strona zachodnia oraz północna budynku, demontaż masztów uchwytów kabli oraz skrzynek z elewacji i ponowny montaż po wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku, wykonać czyszczenie malowanie oraz przesuniecie na zewnątrz istniejących schodów barierek na schodach wejściowych do budynku od strony południowej, wykonanie wyprawy schodowej z płytek gresowych na kleju elastycznym mrozoodpornym od strony południowej budynku, wykonanie tynku ozdobnego strukturalnego na ścianach bocznych schodów wejściowych od strony południowej, wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych budynku ponad gruntem oraz poniżej gruntu na ścianach piwnicy zgodnie z częścią graficzną opracowania, montaż nowych rur spustowych i rynien dachowych stalowych powlekanych, wykonanie ocieplenia stropodachu + wyprawa wykończeniowa, rozebranie kominów do poziomu stropodachu i podmurowanie ich od nowa ponad dach wraz z wykończeniem i ociepleniem kominów wraz z wyprawą elewacyjną zgodnie z kolorystyką oraz częścią graficzną, wykonanie nowego komina z nowo projektowanej kotłowni wraz z wyprawą wykończeniową wewnątrz budynku, montaż wywiewek wentylacyjnych na stropodachu w części niższej, wykonanie nowego wyłazu dachowego ocieplonego systemowego, wykonanie nowych schodów wyłazowych stalowych na dach na poddaszu części niższej budynku, wykonać remont oraz obróbki daszku nad wejściem głównym do budynku w części mieszkalnej od strony północnej budynku oraz ścianek bocznych przy nim zgodnie z częścią graficzną opracowania, wykonać kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż nowej instalacji o większej sprawności. Wymianę kotła na nowy 5 klasy z możliwością sterowania temperatura w pomieszczeniu, nowe orurowanie izolowane, grzejniki panelowe z termostatami, zawory pod pionowe montaż licznika ciepła, wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej 6cm na podbudowie z kruszywa zakończonej obrzeżem chodnikowym na ławie betonowej zgodnie z załącznikiem graficznym do opracowania, wykonać wymianę stolarki okiennej zgodnie z wykazem+montaż nawietrzaków higroskopijnych, wykonać wymianę stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem poszczególnych drzwi, demontaż czyszczenie malowanie krat okiennych i ponowny montaż, przełożenie żaluzji okiennych zewnętrznych na części budynku - parter, zamurowanie otworów na strychu otworów wentylacyjnych, wykonać montaż nowych parapetów zewnętrznych budynku, wykonać ocieplenie ościeżnic okiennych i drzwiowych, sprawdzić drożności istniejących kominów, ocieplić je wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz zamontować na nich nowe kratki wentylacyjne, wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki, wymiana i wykonanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie obróbek gzymsowych wraz z ociepleniem, przełożenie przewodów instalacyjnych na elewacji kolidujących z planowanym ociepleniem, montaż nowej instalacji odgromowej, montaż paneli pv, wykonanie prac zgodnie z projektami branżowymi, remont rys na budynku poprzez uszczelnienie i wzmocnienie poprzez zastosowanie klamr żelbetowych w miejscu pęknięcia w 3 miejscach na jednej rysie minimum lub klamry stalowe dookoła budynku np. z drutu fi 16 mm, podbicie części fundamentów, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: wzór umowy, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (poglądowo) – stanowiące załączniki do SIWZ. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wymagana forma oryginał.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach