Przetargi.pl
Dostawa mebli do Gminnego Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach

Gminny Ośrodek Kultury "PERŁA" ogłasza przetarg

 • Adres: 26-052 Nowiny, ul. Perłowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 345 96 50; 346 52 60 , fax. 41 346 52 70
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury "PERŁA"
  ul. Perłowa 1
  26-052 Nowiny, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 345 96 50; 346 52 60, fax. 41 346 52 70
  REGON: 26059178400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.perla.nowiny.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli do Gminnego Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Gminnego Ośrodku Kultury „Perła” w Nowinach. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 6 do SIWZ 3.2 Warunki realizacji • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach, ul. Perłowa 1 26-052 Nowiny, w ilościach i asortymencie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, wnieść do wskazanego pomieszczenia i dokonać niezbędnych prac w zakresie montażu, rozmieszczenia podłączenia i uruchomienia zgodnie z projektem wnętrz. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Za szkody powstałe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. • Wszelkie dostarczone urządzenia, sprzęt powinny być fabrycznie nowe, nie używane i obejmować wszystkie wymagania wskazane w SIWZ i załącznikach w pełnym podanym zakresie. • Wszystkie dotyczące przedmiotu zamówienia wymagania wskazane w SIWZ i załącznikach należy traktować jako minimalne • Wykonawca zapewni, że dostarczone urządzenia, sprzęt będą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeni do korzystania na ternie Polski, o ile są wymagane. • Wykonawca winien dysponować odpowiednimi środkami i warunkami technicznymi, potencjałem ekonomicznym i organizacyjnym niezbędnym do realizacji zamówienia. • Zwrot towaru, który nie nadaje się do użytkowania i dostarczenie towaru zamiennego, wolnego od wad i usterek nastąpi na koszt Wykonawcy. Część przedmiotu umowy nie przyjętą w czasie trwania odbioru końcowego Wykonawca wymieni na nową o takich samych parametrach i rodzaju we wskazanym przez Zamawiającego terminie, na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1 Wadium w wysokości: 10 000,00 zł słownie: (dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach