Przetargi.pl
Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 12 00 , fax. 41 200 12 10
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 12 00, fax. 41 200 12 10
  REGON: 29100937200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Całodobowa ochrona obiektu Starostwa Powiatowego w Kielcach, zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce przez wyznaczonych pracowników ochrony, całodobowy monitoring oraz uruchomienie grupy patrolowo-interwencyjnej; 2) Całodobowy monitoring oraz podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w poszczególnych filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach; 3) Instalacja systemów alarmowych w poszczególnych filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach na czas trwania umowy oraz serwis konserwacyjny tych systemów; 4) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.), b) wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na ochronie obiektu, podejmowaniu interwencji i instalacji alarmów. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z poźn. zm.), c) w przypadku ustania zatrudnienia, np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn w trakcie okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić w ich miejsce na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o których mowa w pkt 4), d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. e) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zanonimizowanych umów o pracę pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia. Każdorazowo przy każdej zmianie pracowników realizujących zamówienie, na co najmniej 2 dni robocze przed taką zmianą, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca w terminie do 5 dnia każdego miesiąca i na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w lit. b), np. przedstawiając oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę. 2. Realizacja usług dodatkowych – wzmocnienie ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień na realizację dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, o ile staną się one niezbędne w trakcie trwania umowy. Realizacja dodatkowych usług będzie polegała na wzmocnieniu całodobowej ochrony obiektu Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez dodatkowych pracowników ochrony. Zlecenie wzmocnienia ochrony będzie określało termin, godziny oraz liczbę dodatkowych pracowników ochrony. Zadania i obowiązki dodatkowych pracowników ochrony będą tożsame z warunkami realizacji zamówienia podstawowego w zakresie całodobowej ochrony obiektu Starostwa Powiatowego w Kielcach, monitoringu oraz uruchamiania grupy patrolowo-interwencyjnej. 3. Opis przedmiotu zamówienia został określony szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 02.04.2020r. do godz. 10:00, jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank S. A. nr 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015 z dopiskiem: „Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, całodobowy monitoring i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach i filiach Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach” Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, które przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1115 z późn. zm.) wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego czy też innego banku. 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Starostwie Powiatowym w Kielcach na Biurze Obsługi Klienta, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, poziom 0 przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, c) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą), d) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub • Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Uwaga! W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz wprowadzeniem od dnia 16 marca 2020r. do odwołania ograniczonego wejścia i wyjścia do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którzy zamierzają złożyć wadium w formie gwarancji lub poręczeń są zobowiązani zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej do jednej z osób wymienionych w rozdz. XVI ust. 4 SIWZ. Zgłoszenie, dotyczące umawiania wizyt Wykonawców musi nastąpić najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego wizytę. Wykonawcy będą mogli wejść do budynku Starostwa Powiatowego po uprzednim spełnieniu warunków poddania się badaniu temperatury i złożenia stosownego oświadczenia. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Uwaga! Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ponownie wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2142 z późn. zm.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginał; 2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1) SIWZ powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach