Przetargi.pl
ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. WYSTĘPY

Gmina Krasocin ogłasza przetarg

 • Adres: 29-105 Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 39 17 026 w. 121 , fax. 413 917 010
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krasocin
  ul. Macierzy Szkolnej 1
  29-105 Krasocin, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 39 17 026 w. 121, fax. 413 917 010
  REGON: 29101014500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasocin.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. WYSTĘPY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa świetlicy wiejskiej w zakresie realizacji następujących robót: - roboty ziemne; - konstrukcja żelbetowa i stalowa; - konstrukcja i pokrycie dachu; - roboty murowe; - podłoża i posadzki; - izolacja i docieplenie fundamentowe; - tynki wewnętrzne; - instalacja odgromowa; - instalacja cctv; - przyłącze kanalizacji sanitarnej; wraz z robotami towarzyszącymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych, zero groszy). 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2/ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach