Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Rozwój Kin” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, priorytety: cyfryzacja kin oraz modernizacja kin”

Dom Kultury we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Wiśniowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413943303
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Kultury we Włoszczowie
  Wiśniowa 19
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413943303
  REGON: 381449414
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloszczowa.eobip.pl www.dkwloszczowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Rozwój Kin” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, priorytety: cyfryzacja kin oraz modernizacja kin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu „Rozwój Kin”, priorytety "Cyfryzacja kin" oraz "Modernizacja kin".Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie elementy wyposażenia określone przez Zamawiającego. Oferta nie zawierająca wszystkich elementów podlega odrzuceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium: w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach