Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku dydaktycznego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ogłasza przetarg

 • Adres: 28-425 Chroberz, Parkowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3564003 , fax. 41 3564024
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu
  Parkowa 11
  28-425 Chroberz, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3564003, fax. 41 3564024
  REGON: 29115638600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrchroberz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku dydaktycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest: Termomodernizacja budynku dydaktycznego polegająca na przebudowie dachu wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego w budynku dydaktycznym – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu na działce o nr ew. 1096/6 usytuowanej w miejscowości Chroberz przy ul. Parkowej 11 w tym: 1) Przebudowa dachu wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego nad główną częścią obiektu posiadającą dachy dwuspadowe z naczółkami w zakresie: - rozebrania orynnowania oraz pokrycia dachówka ceramiczną, - rozebranie ołacenia istniejącego, - rozebranie konstrukcji drewnianej, - wykonanie wieńca żelbetowego na istniejących ścianach nośnych zewnętrznych okalających budynek, - wykonanie nowej więźby dachowej zgodnie z projektem konstrukcji, - ułożenie wiatroizolacji, - wykonanie nowego ołacenia, - wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie nowego orynnowania 2) Wymianę ołatowania wraz z pokryciem blachą nad parterowymi częściami obiektu znajdującymi się od strony północnej i zachodniej bez ingerencji w ich konstrukcję nośną w zakresie: - rozebrania orynnowania oraz istniejącego pokrycia z blachy trapezowej, - rozebranie ołacenia istniejącego, - wykonanie nowej więźby dachowej zgodnie z projektem konstrukcji, - wykonanie wiatroizolacji, - wykonanie nowego ołacenia, - wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie nowego orynnowania 3) Wymianą warstw izolacyjnych i spadkowych na istniejącym stropodachu znajdującym się nad pomieszczeniami sali gimnastycznej bez ingerencji w ich konstrukcję w zakresie: - rozebranie orynnowania oraz warstw stropodachu nad istniejącym pomieszczeniem sali gimnastycznej, - wykonanie warstw gruntujących, - wykonanie paraizolacji, - ułożenie płyt styropianowych płaskich, - wykonanie warstwy styropapy spadkowej, - wzdłuż attyki ułożenie izoklinów (attyka ocieplona dodatkowo styropapą) - wykonanie papy wierzchniego krycia - wykonanie nowego orynnowania. 4. Założenie jednego pasa styropianu szerokości 50 cm i grubości 15 cm przy dachu budynku przed obróbkami blacharskimi. UWAGA 1 1. Prace należy przeprowadzać etapowo zabezpieczając folią odkrytą część dachu 2. Przed wykonaniem robót rozbiórkowych na dachach istniejącą instalację odgromową należy zdemontować, odłożyć oraz zmagazynować. Po wykonaniu wszystkich robót z powrotem zainstalować instalację odgromową – projektant przewiduje zachowanie wszystkich gabarytów obiektu wraz z układem skosów oraz wszystkich wysokości i wymiarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt Budowlany - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3) Pozwolenie na budowę – Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4) Projekt umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ. UWAGA 2 Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót - Załącznik Nr 8a i Załącznik Nr 8b należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy zł.) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku : 28 1010 1238 0860 5913 9120 0000 z adnotacją: "wadium - Termomodernizacja budynku dydaktycznego”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIW 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 3 ) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: -ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, -ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 4) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 10 do SIWZ 5) Informacja na temat podwykonawców – Załącznik Nr 12 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach