Przetargi.pl
DOSTAWA ZAKRYWEK ALUMINIOWYCH 28 X 15,4 DLA POTRZEB ZAKŁADU PRODUKCJI ZDROJOWEJ

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. F. Rzewuskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3124831 , fax. 41 3784154
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
  ul. F. Rzewuskiego 1
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3124831, fax. 41 3784154
  REGON: 28816500000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZAKRYWEK ALUMINIOWYCH 28 X 15,4 DLA POTRZEB ZAKŁADU PRODUKCJI ZDROJOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zakrywek aluminiowych 28 x 15,4 o wskazanych niżej parametrach technicznych na potrzeby Zakładu Produkcji Zdrojowej Zamawiającego. Postępowanie podzielone jest na dwie części. 2. Podane ilości należy traktować jako ilości szacunkowe. Rzeczywiste ilości wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego, założonych Planów Sprzedaży, Produkcji i koniunktury rynkowej. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył po 5 000 szt zakrywek aluminiowych dla każdej części zamówienia do przeprowadzenia testów. Podczas przeprowadzania testów przez Zamawiającego ocenie podlegać będzie odporność na pękanie zakrywek aluminiowych podczas procesu produkcji, szczelność uszczelek oraz ogólny procent odpadów z przeprowadzonych testów. Procent strat produkcyjnych Zamawiający określa na poziomie max 1,5% ilości użytej w testach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44618300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysięcy 00/100) dla Części I, 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) dla Części II. 2. Wadium musi być wniesione do dnia 18.08.2020 roku do godz. 11:00. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r,. poz. 1804 oraz 2015 r . poz . 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 39 2490 0005 0000 4530 1430 0478 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 5. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium – do oferty załącza stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niż forma gotówkowa, dokument w formie oryginału).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusz); 3) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika – gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach