Przetargi.pl
Świadczenie w roku szkolnym 2020/2021 usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, wraz z zapewnieniem opieki do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Psarach-Kolonii 57, 29-145 Secemin

Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Partyzanów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413944189
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
  Partyzanów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413944189
  REGON: 36604464300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloszczowa.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie w roku szkolnym 2020/2021 usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, wraz z zapewnieniem opieki do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Psarach-Kolonii 57, 29-145 Secemin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa dowożenia i odwożenia, wraz z zapewnieniem opieki na czas dowozu i odwozu, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w dni nauki szkolnej 7 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Włoszczowa do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Psarach-Kolonii 57, 29-145 Secemin, w tym: 4 dzieci niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich i innych z następujących miejscowości: Gościencin (1), Kurzelów (1), Włoszczowa (2) oraz 3 dzieci niepełnosprawnych z następujących miejscowości: Międzylesie (1), Bebelno Kolonia (1), Boczkowice (1). Dzienny przebieg – ok. 140 km Usługa przewozowa świadczona będzie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w dni nauki szkolnej (również w dni odpracowywania przez uczniów zajęć lekcyjnych), z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego – z możliwością przedłużenia umowy do dnia 31 lipca 2021 r., pod warunkiem wyrażenia przez co najmniej 2 rodziców/opiekunów woli uczęszczania dzieci do OREW w Zielonkach również w miesiącu lipcu 2021 r. Wykonawca winien dysponować minimum 2 samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, które winny posiadać sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecku poruszającemu się na wózku w postaci: wind lub najazdów teleskopowych dla wózków inwalidzkich z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzanie wózków do pojazdu oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków, pasy bezpieczeństwa biodrowo – barkowe do przypinania dzieci znajdujących się na wózkach oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków. Pojazdy oferowane do przewozu uczniów muszą być odpowiednio oznakowane i nie starsze niż 17 lat (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2003 r.). Pojazdy oferowane do przewozu uczniów muszą posiadać: a) aktualne badanie techniczne, b) opłacone polisy ubezpieczeniowe pojazdu OC i NNW. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przewozowych odpowiednio oznakowanymi pojazdami (w tablice: „Przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie oraz żółte tablice z symbolem dzieci umieszczone z przodu i tyłu samochodu po lewej stronie), posiadającymi homologację, przystosowanymi do przewozu osób i uczniów niepełnosprawnych, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, stacjonarne mocowanie wózków inwalidzkich oraz ogrzewanie niezależne. 3. Przypuszczalna liczba objętych usługą uczniów 7 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych uczniów plus, minus 25%. 4. Opieka nad przewożonymi dziećmi winna być sprawowana przez osobę pełnoletnią posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna osób niepełnosprawnych. Obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca pojazdem. Opieka musi być sprawowana podczas każdego kursu. Dokładny rozkład dowozu i odwozu ustalony zostanie między Wykonawcą, a rodzicami lub opiekunami dzieci, w sposób zapewniający uczniom obecność w ośrodku w czasie trwania zajęć oraz przekazany do wiadomości Zamawiającego. Do obowiązku opiekuna będzie należało w szczególności: a) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do ośrodka, b) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z ośrodka do miejsc zamieszkania, c) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci podczas przejazdu, d) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami i Dyrektorem OREW w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozów, e) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewozu dzieci niezwłoczne poinformowanie rodziców lub opiekunów oraz Dyrektora OREW, f) dzieci należy zaprowadzić i odebrać od wychowawców. 5. Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym tras i kilometrów przewozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy, Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zadania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach