Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY OPATOWIEC W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Gmina Opatowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-520 Opatowiec, Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 35 18 052 , fax. 41 35 18 034
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opatowiec
  Rynek 3
  28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
  REGON: 29101052400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁÓW SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY OPATOWIEC W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na terenie gminy Opatowiec oraz odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2020/2021. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2020/2021 – według załączonego do SIWZ harmonogramu. Część II: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2020/2021 – według załączonego do SIWZ harmonogramu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - Część I – 3000,00 zł – (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). - Część II – 800,00 zł – (słownie złotych: osiemset 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 późn. zm.),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach