Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2020/2021, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-225 Gowarczów, Szkolna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 48 6724003 , fax. 48 6724003
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów
  Szkolna 22
  26-225 Gowarczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 48 6724003, fax. 48 6724003
  REGON: 36604607900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2020/2021, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2020/2021, w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia. Dowóz dzieci na przynajmniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, maksymalny czas oczekiwania na zajęcia 20-30 minut, wykonawca zapewni w autobusie miejsca siedzące dla wszystkich uczniów oraz jedno miejsce dla opiekuna podczas wykonywanych przewozów, szczegółowe rozkłady jazdy ustala Wykonawca z dyrektorem szkoły. Wykonawca dostosuje świadczenie usług do planu zajęć lekcyjnych, a także wszystkich zmian w czasie roku szkolnego, bilety miesięczne wykonawca dostarczy zgodnie z listą uczniów dostarczoną przez Zamawiającego, w takim terminie aby uczniowie posiadali bilet miesięczny od początku miesiąca na który został on wystawiony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia 10.08.2020 r. do godz. 9.00 (czasu lokalnego) w wysokości 5000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a) certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, b) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób-autobusem, c) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie uprawniające przewoźnika do wykonywania przewozów regularnych na terenie Gminy Gowarczów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona, b)Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem że dokument w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach