Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania.

Powiat Opatowski w Opatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 86 84 723 , fax. 15 86 84 721
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opatowski w Opatowie
  Ul. Henryka Sienkiewicza 17
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 86 84 723, fax. 15 86 84 721
  REGON: 83040921200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.opatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyposażenia komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, telewizorów i projektorów, ekranów, sprzętu audiowizualnego, oprogramowania na potrzeby realizacji zadania mającego na celu . ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w podziale na zadania: ZADANIE 1 Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem ZADANIE 2 Sprzęt audiowizualny ZADANIE 3 Specjalistyczne oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6.1, 6.2, 6.3, do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest przedmiotem dofinasowania projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2002 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości i usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1 Wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Zadania 2 i 3.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ, Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach