Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego Szpitala - ETAP I

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Schinzla 13
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (15) 833 05 94 , fax. (15) 832 35 75
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
  Schinzla 13
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. (15) 833 05 94, fax. (15) 832 35 75
  REGON: 000302385
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sand.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego Szpitala - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków zaplecza technicznego Szpitala – ETAP I, w skład których wchodzą: Magazyn, Stacja Transformatorowa, Tlenownia, Kuchnia, Pralnia i Prosektura. Termomodernizacja obejmuje m.in.: docieplenie budynków, wymianę drzwi i okien oraz remont instalacji centralnego ogrzewania. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach