Przetargi.pl
„Modernizacja obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki”

Gmina Opatowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-520 Opatowiec, Rynek 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opatowiec
  Rynek 3
  28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010524
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Modernizacja obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki – budowa stawów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych o obiekty małej architektury.Zadanie polegać będzie na: 1. Wykonaniu placu utwardzanego z kostki brukowej.2. Odmulaniu stawu wraz z wyrównaniem skarp i obsiewem mieszanką traw.3. Wykonaniu elementów małej architektury.Zadanie nr 2: Budowa, przebudowa i remont obiektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki na działkach nr ewid. 125, 126, 135, w miejscowości Kocina gm. Opatowiec.Działka nr ewid. 126 remont urządzenia upustowego, remont stawu polegający na odmuleniu dna, umocnieniu linii brzegowej z wykorzystaniem płyt betonowych typu „jomb- 1”, przebudowa linii brzegowej stawu od strony działki nr ewid. 125, budowa pomostu drewniano-betonowego; działka nr ewid. 135 wyposażenie w elementy małej architektury związane z wypoczynkiem i turystyką; działka nr ewid. 125 prace niwelacyjne i porządkowe.Zadanie polegać będzie na:1. Remoncie zbiornika wodnego.2. Wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych.3. Wykonaniu robót ziemnych – odmulenie stawu wraz z wyrównaniem skarp i obsiewem mieszkanką traw.4. Dokonaniu remontu Jazu.5. Naprawie konstrukcji betonowej.6. Konserwacji elementów stalowych.7. Wymianie barierek stalowych na przepuście.8. Naprawie konstrukcji drewnianych (szanodry).9. Budowie łat wodowskazowych.10. Wykonanie robót umocnieniowych.11. Budowę pomostów.12. Wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej.13. Wykonanie schodów na plac zabaw.14. Wykonanie elementów małe architektury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:Zadanie 1: 15 000, 00 zł.Zadanie 2: 10 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Na potwierdzenie należy złożyć:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środkówfinansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż :Zadanie 1: 300 000,00 złotychZadanie 2: 200 000,00 złotychW przypadku złożenia oferty na dwa zadania wartości te podlegają sumowaniu.3) zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykonanych robót.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodówokreślających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencjebądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeliWykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał(zakończył):Dla Zadania nr 1:- jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lubrozbudowie lub modernizacji obiektów retencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji. Wymagana wartośćwykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 800 000,00 zł brutto.Dla Zadania nr 2:- jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na budowie lub przebudowie lubrozbudowie lub modernizacji obiektów retencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji. Wymagana wartośćwykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 400 000,00 zł brutto.Poprzez wykonaną robotę Zamawiający rozumie zakończone zadanie inwestycyjne.Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.UWAGA!W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tego doświadczenia odpowiada sumarycznej wartości opisanegowarunku dla zadania, na które składa ofertę dla zadnia 1 i 2 wymagana wartość roboty to 1 200 000,00 zł bruttob) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takżezakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:Dot. zadania 1 oraz zadania 2• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisów i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniejjednej zakończonej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub remontem obiektówretencyjnych lub zagospodarowaniu terenu lub rewitalizacji.Tą samą osobę można wykazać zarówno na zadanie 1 jak i zadanie 2.Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia iprzynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawaniakwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1646) przynależnośćdo właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż doposiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izbysamorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach