Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Gmina Wiślica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-160 Wiślica, Okopowa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413690900
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiślica
  Okopowa 8
  28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413690900
  REGON: 291010843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1 - Przebudowa dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy WiślicaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe zamówienia obejmuje wykonanie prac geodezyjnych, robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni dróg, utwardzenia poboczy, odwodnienia dróg, oznakowania poziomego i pionowego, przejść dla pieszych, zjazdów na posesje, montaż tablic informacyjnych . 2.1 Zakres zamówienia przewidzianych do przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznejLp. Nazwa przedsięwzięcia1 Droga gminna w m. Kuchary dz. 622 na dł. ok. 220 mb2 Droga wewnętrzna w m. Łatanice dz. 697/1, 697/2, 531/7, 719/3na dł. ok. 423 mb3 Droga wewnętrzna w m. Gluzy dz. 43 na dł. ok. 460 mb4 Droga wewnętrzna w m. Kobylniki dz. 1352 na dł. ok. 1120 mb5 Droga wewnętrzna Szczytniki dz. 868, 871 na dł. ok. 145 mb6 Droga wewnętrzna Szczytniki dz. 825 na dł. ok. 220 mb7 Droga wewnętrzna Skorocice dz. 12/2, 456/7, 12/1, 456/6 na dł. ok. 590mb8 Droga wewnętrzna Skorocice dz. 186/2 na dł. ok. 490mb9 Droga gminna nr 396009T Skotniki Górne na dł. ok. 455 mb10 Droga wewnętrzna w Wiślicy dz. 769, 814 na dł. ok. 210 mb11 Droga wewnętrzna Szczerbaków dz. 365, 448 na dł. ok. 580 mb12 Droga wewnętrzna w m. Jurków dz. 1600 na dł. ok. 80 mb13 Droga wewnętrzna w m. Jurków dz. 1609 na dł. ok. 220 mb14 Droga wewnętrzna w m. Jurków dz. 1568 na dł. ok. 90 mb15 Droga wewnętrzna w m. Jurków dz. 710, 1588 na dł. ok. 20 mb16 Droga wewnętrzna w m. Jurków dz. 1588, 1590 na dł. ok. 190 mb17 Droga wewnętrzna Szczerbaków dz. 708 na dł. ok. 220 mb18 Droga wewnętrzna Kobylniki dz. 113 na dł. ok. 180 mb19 Droga wewnętrzna Kobylniki dz. 1207 na dł. ok. 220 mb20 Droga wewnętrzna Koniecmosty dz. 539 na dł. ok. 130 mb21 Droga gminna Brzezie – Hołudza nr 396005T na dł. ok. 320 mb22 Droga wewnętrzna Kobylniki dz. nr 622, 375/3 na dł.ok.1380 mb23. Droga wewnętrzna w m. Chotel Czerwony dz. nr 267" na dł. ok. 270 mb2.2 Zakres przewidzianych dróg do przebudowy o nawierzchni z kruszywa kamiennegoLp. Nazwa przedsięwzięcia1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wawrowice dz. 128 na dł. ok. 12502. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ostrów dz. 277 na dł. ok. 7603. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kuchary, dz. nr 620, w km. 0+220 do 0+720 na dł. ok. 500 mb4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecmosty dz. nr 536 na dł. ok. 280 mb5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecmosty dz. nr 527 na dł. ok. 220 mb6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jurków dz.1578 na dł. ok. 930 mb 7. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jurków - dz. 1567 na dł. ok. 700 mb8. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jurków dz. 1571 na dł. ok. na dł. ok. 850 mb9. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stawiszyce – dz. nr 522, 523na dł. ok. 1100 mb10. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wiślica - Jurków dz. nr 319/2, 973/3, na dł. ok. 920 mb11. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gorysławice, dz. nr 1113/2, 370, na dł. ok. 1300 mb12. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gorysławice - dz. nr 546 na dł. ok. 700 mb13. Przebudowa drogi gminna nr 396001 T Gorysławice - Górki - Badrzychowice dz. nr 1049,872, 312, 28/1 na dł. ok. 1320 mb14. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sielec - dz. nr 81 na dł. ok. 600 mb15. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sielec - dz. nr 185 na dł. ok. 900 mb16. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kobylniki - dz. nr 231- "Chotelka"na dł. ok. 930 mb17. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kobylniki - dz. nr 375/3 na dł. ok. 590 mb18. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kobylniki dz. nr 446 na dł. ok. 200 mb19. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kobylniki, dz. nr 1519 na dł. ok. 210 mb20. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kobylniki dz. nr 493na dł. ok. 140 mb21. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kobylniki dz. nr 230 na dł. ok. 250 mb22. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kobylniki dz. nr 474 na dł. ok. 270 mb23. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skotniki Dolne Targówka - dz. nr 401 na dł. ok. 350 mb24. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skotniki Dolne Aleksandrów - dz. nr 633, na dł. ok. 1160 mb25. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skotniki Górne dz. nr 68,67,4/2 na dł. ok. 490 mb26. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skorocice dz. nr 356 na dł. ok. 390 mb27. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skorocice, dz. nr 206, 204 na dł. ok. 400 mb28. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łatanice dz. 363, 105 na dł. ok. 1470 mb29. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gluzy dz. nr 717, na dł. ok. 500 mb30. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chotel Czerwony dz. nr 493 na dł. ok. 820 mb31. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chotel Czerwony dz. nr 524 na dł. ok. 400 mb32. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chotel Czerwony dz. nr 568 na dł. ok. 270 mb33. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczerbaków dz. 273 na dł. ok. 360 mb34. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczerbaków, ,dz. 288 na dł. ok. 380 mb35. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczerbaków, dz. 64 na dł. ok. 490 mb36. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczerbaków, dz. 388, 422 na dł. ok. 930 mb37. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczerbaków, dz. nr 318 na dł. ok. 420 mb38. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczerbaków dz. nr 635 na dł. ok. 200 mb39. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczytniki dz. nr 843, 836 na dł. ok. 720 mb40. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczytniki dz. nr 836 na dł. ok. 320 mb41. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki dz. 428, 424,423,422,421 na dł. ok. 1350 mb42. Przebudowa drogi gminnej nr 396005 T Hołudza – Brzezie- Chotel Czerwony, dz. nr 308, 42, 957 na dł. ok. 1200 mbPrzedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Dofinansowania Inwestycji Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8858/Polski Ład.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:1) Zakres planowanych prac zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica” określają Programy Funkcjonalno – Użytkowe stanowiące - Załącznik Nr 3 A do SWZ dla dróg o nawierzchni bitumicznej i 3 B do SWZ dla dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego.Zadanie Nr 2 – Nadzór inwestorki przy przebudowie dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego p.n. przebudowa dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica. Nadzór inwestorski ma być prowadzony zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie, szczegółowy zakres jest określony w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 6B do SWZ.Wymagania organizacyjne: 1) Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie wykonywał powyższe czynności na terenie budowy, zapewniając sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze techniczne konieczne do właściwego wykonywania swoich obowiązków określonych w umowie; 2) Obecność Wykonawcy na placu budowy potwierdzana będzie wpisem do dziennika budowy; 3) Inspektor zobowiązany jest do obecności na terenie budowy co najmniej 1 raz dziennie – minimum 2 godziny; 4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 5) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 6) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;7) Udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy;8) Nadzór nad usuwanie wad i usterek przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w okresie gwarancji i rękojmi; 9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Dofinansowania Inwestycji Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8858/Polski Ład.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:Opis przedmiotu zamówienia, który podlegał będzie nadzorowi stanowi Załącznik Nr 3A do SWZ dla dróg o nawierzchni bitumicznej i 3B do SWZ dla dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego do niniejszej specyfikacji. Nadzór będzie wykonywany w okresie od dnia podpisania umowy i trwał będzie do dnia zakończenia prac budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej,a) Zadanie Nr 1 - Przebudowa dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieb) Zadanie Nr 2 - Nadzór inwestorki przy przebudowie dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica.- Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi ukończonymi i odebranymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie dróg w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej o łącznej długości 14 km – dla osoby która obejmie funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych w przedmiotowym postepowaniu.Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego.Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednimpotencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedłoży wykazosób według wzoru stanowiącego - Załącznik Nr 5 do SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach