Przetargi.pl
Dostawa sortów mundurowych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2023

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
  Sudół
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  REGON: 290020035
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ostrowiec.radom.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów mundurowych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika wykonanych wg wzorów określonych zgodnie z:1) - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2391);2) - Zarządzeniem nr 65 DGLP z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika dla pracowników Lasów Państwowych,3) - Zarządzeniem nr 50 DGLP z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 DGLP z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych4) - Zarządzeniem Nr 16 DGLP z dnia 14 marca 2005r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, wraz z załącznikiem;5) - Zarządzeniem Nr 44 DGLP z dnia 14 maja 2012r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, wraz z załącznikiem;6) - Zarządzeniem Nr 54 DGLP z dnia 6 lipca 2012r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 DGLP z dnia 14 maja 2012r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika;7) - Zarządzenie Nr 62 DGLP z dnia 15 lipca 2013r., w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych;8) - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PGL LP z 29.01.1998r. z późniejszymi zmianami.Treść ww. aktów prawnych jest dostępna na stronie internetowej http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VNSwyuk5BVI Dokumentacja techniczno-technologiczna jest dostępna na stronie internetowej http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.VNSxD-k5BVI Sorty mundurowe muszą cechować się jakością i wzornictwem gwarantującymi uzyskanie przez Wykonawcę „Świadectwa zgodności ze wzorem sortów mundurowych” wydanego przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ww. świadectw w trakcie trwania umowy o niniejsze zamówienie publiczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;3) w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie umowy, z których każda polegała na dostawie sortów mundurowych oraz odzieży i obuwia roboczego dla służb mundurowych, a wartość każdej z dostaw wynosiła minimum 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie, dla uzyskania wymaganej wartości.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców (konsorcjantów).W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby już zrealizowany zakres dostawy (zamówienia) spełniał wymogi opisanego wyżej warunku.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną