Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków w SP ZOZ Kraśnik (administracyjny, warsztatowo-magazynowy, przechowywania dokumentów, admininistracyjno-garażowy) – ocieplenie budynków, wymiana instalacji CO, wymiana stolarki okiennej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, Chopina
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8251310, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
  Chopina 13
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 081 8251310, , fax. -
  REGON: 43118134400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krasnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków w SP ZOZ Kraśnik (administracyjny, warsztatowo-magazynowy, przechowywania dokumentów, admininistracyjno-garażowy) – ocieplenie budynków, wymiana instalacji CO, wymiana stolarki okiennej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, określa Projekt budowlany i Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. b) Wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do SIWZ. c) Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających przed pyłem budowlanym– niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy. d) Przygotowania pomieszczeń do remontu w obrębie realizowanych robót oraz ich uporządkowanie po zakończeniu wszystkich prac. e) Dokonywania dostaw materiałów sukcesywnie ze względu na charakter obiektu użyteczności publicznej Próby i odbiory z udziałem Zamawiającego, f) Wykonanie zaleceń pokontrolnych m.in. takich instytucji jak: PIP, PSP, IOŚ, g) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, h) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Ewentualne koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 000 zł (słownie: dwa tysięcy zł )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach