Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w siedzibie Centrum Usług Wspólnych przy ul. Ceramicznej 1 w Chełmie

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 20-124 Lublin, ul. Szkolna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 310 511 , fax. 815 310 528
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Szkolna 16
  20-124 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 310 511, fax. 815 310 528
  REGON: 15447382000790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Ubepieczenia Zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w siedzibie Centrum Usług Wspólnych przy ul. Ceramicznej 1 w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń w siedzibie Centrum Usług Wspólnych przy ul. Ceramicznej 1 w Chełmie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na Platformie, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach