Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, w tym lamp ksenonowych do posiadanych urządzeń – 6 części.

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 817 445 067
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 817 445 067
  REGON: 32638000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ipan.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, w tym lamp ksenonowych do posiadanych urządzeń – 6 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, w tym lamp ksenonowych do posiadanych urządzeń – 6 części”. 2.2 Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Część 1: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i laboratoryjnych wyrobów szklanych. Część 2: Dostawa odczynników chemicznych. Część 3: Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma-Aldrich lub równoważne. Część 4: Dostawa lampy ksenonowej według katalogu Panalytica lub równoważne do posiadanego spektrofotometru fluorescencyjnego – model F-7000 Hitachi Część 5: Dostawa lampy ksenonowej według katalogu Servmed lub równoważne do posiadanego spektrometru absorpcji atomowej – model ContrAA300 Część 6: Dostawa odczynnika chemicznego – jodek potasu. 2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej z części zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1.1-1.6 do SIWZ. 2.5.1 Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, aprobaty lub specyfikacje techniczne - należy rozumieć je tylko jako przykładowe, zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.16 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załączniki nr 1.1-1.6 do SIWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia); 3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; 4) Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku złożenia oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum), należy złożyć pełnomocnictwo zawierające oświadczenia woli wszystkich członków konsorcjum, wskazujące na osobę umocowaną (np. lider, radca prawny, etc.) do reprezentowania przedsiębiorców w udziale w określonym postępowaniu o zamówienie publiczne i do ich podpisywania w jego imieniu umów. Dokument niniejszy winien wyliczać wszystkich Wykonawców wraz z ich podpisami; 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 6) Opis „rozwiązań równoważnych” potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznikach nr 1.1 -1.6) – w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), zamawiający dopuszcza złożenia ww. oświadczenia wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach