Przetargi.pl
Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Kraśnik

Gmina Kraśnik ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 884 34 27 , fax. 81 884 37 87
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kraśnik
  ul. Kościuszki 24
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 81 884 34 27, fax. 81 884 37 87
  REGON: 43101999700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakrasnik.pl ; http://krasnik.e-bip.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Kraśnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ,,Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Kraśnik” Przedmiot zamówienia obejmuje. Cześć (zadanie) 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Podlesie Zakres robót obejmuje: rozbiórki nawierzchni, wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SIWZ tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Cześć (zadanie) 2: Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Słodkowie Trzecim Zakres robót obejmuje: - rozbiórka nawierzchni asfaltowej przy dowiązaniu do istniejącej nawierzchni; - usuniecie karpin pniaków; - wykonanie podbudowy betonowej pod drogę; - ustawienie krawężników na ławie betonowej; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej holland szarej - wzór taki sam jak już na istniejącej nawierzchni; - prace porządkowe. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SIWZ tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Cześć (zadanie) 3: Przebudowa drogi gminnej w m. Pasieka - Kolonia Zakres robót obejmuje: rozbiórki nawierzchni, wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SIWZ tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Cześć (zadanie) 4: Przebudowa drogi gminnej w m. Spławy Drugie na dz. ew. nr 165 Zakres robót obejmuje: rozbiórki nawierzchni, wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja załączona do SIWZ tj. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wzór umowy, stanowiące załączniki do SIWZ. Przy czym Zamawiający wskazuje, iż przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty o specyfikacje techniczne oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Cześć (Zadanie) nr 1 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc i 00/100), Cześć (Zadanie) nr 2 – 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100), Cześć (Zadanie) nr 3 – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście i 00/100), Cześć (Zadanie) nr 3 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Pzp. 2. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 3. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). Jeżeli z treści dokumentu gwarancji wynika, że kserokopia jest wystarczająca dla zabezpieczenia oferty, wówczas nie ma przeszkód do tego, aby Wykonawca przedstawił kopie gwarancji wadialnej. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 74 8717 0009 2001 0000 8844 0002 z dopiskiem „wadium nr sprawy OR.271.3.2020 zad. nr ………” – (należy wpisać nr zadania (części). 5. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zaleca dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 8. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. Uwaga: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Gminy Kraśnik przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 4) Wykonawca powinien wnieść wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w oryginale. Wadialna gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jest wystawiana na zlecenie Wykonawcy, ale przez gwaranta i skierowana jest do Zamawiającego (beneficjenta).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ]; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu [wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ] albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2.4.1-4SIWZ. 4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.2.6SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: ➢ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ➢ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 6.2.6 SIWZ. 8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.4 pkt od 1 do 4SIWZ (dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu) 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - b. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 11. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.13 pkt 1 i 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2.13. pkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.13 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.2.14 SIWZ stosuje się. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 14.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.2.1 SIWZ, pkt 6.2.4 pkt 1)-4) SIWZ i pkt 6.2.5. SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 6.2.3SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa sporządzony jak w pkt 6.2.12 SIWZ. 4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 15 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach