Przetargi.pl
„Świadczenie usługi sprzątania w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Zamościu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11”

Sąd Rejonowy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6316 572, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Zamościu
  Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6316 572, , fax. -
  REGON: 00032313400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamosc.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi sprzątania w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Zamościu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Świadczenie usługi sprzątania w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Zamościu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin Nr 46 1130 1017 0021 1002 6490 0004 – przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 03 kwietnia 2020 r. do godz. 08.015. w tytule przelewu wskazując: „Wadium do postępowania nr G-351-7/20” W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp należy przekazać w postaci elektronicznej, w oryginale, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych ze strony gwaranta np. banku, ubezpieczyciela) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty lub przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: piotr.nowaczek@zamosc.sr.gov.pl, do upływu terminu składania ofert. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi sprzątania w budynku i posesji Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11”, oznaczenie sprawy: G – 351 – 7 / 20. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego – jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji/poręczenia powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach