Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjnych

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg poniższego podziału: 2.1. Usługa niszczenia (unieszkodliwiania) – CZĘŚĆ nr I: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zniszczenia (unieszkodliwiania): a) wyrobów tytoniowych, tj. papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek, itp.; b) wyrobów i opakowań ze szkła itp.; c) wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, wyrobów z drewna, opon, płyt CD, DVD i okładek do nich, wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, plecaków, toreb, itp.; - w łącznej ilości do 150 ton. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy. 2.2. Usługa niszczenia (unieszkodliwiania) - CZĘŚĆ nr II: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zniszczenia (unieszkodliwiania): a) sprzętu elektrycznego, elektronicznego (m.in. automatów do gier, sprzętu RTV, AGD, itp.); - w łącznej ilości do 75 ton 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczącego zbierania, transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów wg hierarchii postępowania z odpadami, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) lub aktualnego pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę w oryginale; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach