Przetargi.pl
Dostawa konsolety emisyjnej oraz wielokanałowego mikrofonowego procesora dźwięku

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 364 222 , fax. 815 328 728
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A.
  ul. Obrońców Pokoju 2
  20-030 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 364 222, fax. 815 328 728
  REGON: 43036873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa konsolety emisyjnej oraz wielokanałowego mikrofonowego procesora dźwięku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nowych (nie pochodzących z rynku wtórnego) urządzeń: konsolety emisyjnej oraz wielokanałowego mikrofonowego procesora dźwięku, które będą stanowić wyposażenie studia emisyjnego A2 w siedzibie Radia Lublin S.A., zgodnie z wymogami i opisem przedstawionym w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Część Nr 1: dostawa nowej (niepochodzącej z rynku wtórnego) konsolety emisyjnej, zgodnie z wymogami i opisem zakreślonymi w ust. 2 pkt. 1) „Opisu przedmiotu zamówienia”. 2) Część Nr 2: dostawa nowego (niepochodzącego z rynku wtórnego) wielokanałowego mikrofonowego procesora dźwięku, zgodnie z wymogami i opisem zakreślonymi w ust. 2 pkt. 2) „Opisu przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342420-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: oryginał. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach