Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików”

GMINA DALIKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 99-205 Dalików, Plac Powstańców 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436780183
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DALIKÓW
  Plac Powstańców 1
  99-205 Dalików, woj. łódzkie
  tel. 436780183
  REGON: 730934401
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dalikow.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków należących do Gminy Dalików. Planowane działania: opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie prac takich jak m.in. modernizacja systemu centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej i oświetlenia z wykorzystaniem urządzeń OZE, docieplenie ścian, dachu, stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres prac dostosowany indywidualnie do każdego budynku.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej, a w przypadku stwierdzenia występowania ptaków, ssaków i innych gatunków chronionych uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną;2) sporządzenie na podstawie programów funkcjonalno-użytkowych kompletnej dokumentacji projektowej osobno dla każdego z budynków:a) budynek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie, ul. Łęczycka 3, Dalików;b) budynek świetlicy wiejskiej w Psarach, Psary (dz. nr 72);3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zawierającej:a) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną;b) świadectwo charakterystyki energetycznej;c) opis planowanych robót, projektowaną technologię robót;d) projekt kolorystyki budynku;e) charakterystykę techniczną oraz zestawienie ilości i rodzaju wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej;f) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o kalkulację szczegółową wraz z przedmiarem; 4) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń;5) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Wykonanie prac takich jak m.in. modernizacja systemu centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej i oświetlenia z wykorzystaniem urządzeń OZE, docieplenie ścian, dachu, stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres prac dostosowany indywidualnie do każdego budynku;6) przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa prób i badań;7) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego z budynków, 8) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji fotowoltaicznej na gruncie (jeśli dotyczy),9) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach2.2. Wymagania dotyczące projektowania:1. Zamawiający wymaga aby projektowanie w ramach niniejszego zamówienia realizowało zasadę wynikającą z art. 100 ust. 1 i ust.2 Pzp tzn. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.2.3. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określa program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:nr 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005tytułem: „Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dalików” – 271.4.20234. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.6. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego podpisane kwalifikowanym podpisem przez wystawcę jest na prawach oryginału.9. Zamawiający przyjmie dokument wadium zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020, poz.2452).10. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.11. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.12. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodoweja) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, która obejmowała zakresem wykonanie prac termomodernizacyjnych (np. ocieplenie ścian/dachu, wymianę stolarki okiennej/drzwiowej) o wartości minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) Na potwierdzenie tego przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia/kontraktu/zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim do realizacji zamówienia potencjałem kadrowym. W tym celu musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za wykonanie dokumentacji projektowej oraz kierowanie robotami budowlanymi – legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia.Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń pełniącą funkcję Głównego projektanta,• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń,• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń pełniącą funkcję Kierownika budowy,• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej bez ograniczeńPrzez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65).Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach