Przetargi.pl
"Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików"

GMINA DALIKÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 99-205 Dalików, Plac Powstańców 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436780183
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DALIKÓW
  Plac Powstańców 1
  99-205 Dalików, woj. łódzkie
  tel. 436780183
  REGON: 730934401
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dalikow.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dalików”, obejmującego opracowanie niezbędnej dokumentacji, wykonanie prac takich jak m.in. modernizacja stacji wodociągowej i systemu opomiarowania zużycia wody. 2.1. Charakterystyka i zakres prac:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego prac projektowych dotyczących stacji wodociągowej w miejscowości Gajówka-Parcel, w tym:a) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;b) Przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;c) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;d) Opracowanie projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w ustawach: Prawo budowlane, Prawo Wodne oraz Prawo Górnicze i Geologiczne;e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;f) Uzgodnienie projektu budowlanego ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa jednostkami opiniującymi i organami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;g) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Gajówka-Parcel w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującymi w ustawach: Prawo budowlane, Prawo Wodne oraz Prawo Górnicze i Geologiczne;h) Opracowanie dokumentacji technicznych dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wyko¬nawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków za¬twierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego;i) Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych nr 2;j) Opracowanie nowego operatu wodnoprawnego na zabudowę urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji;k) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych;l) Inwentaryzację zieleni w obszarze prowadzonych robót;m) Opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów;n) Opracowanie instrukcji rozruchu stacji uzdatniania wody;o) Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zamontowanych urządzeń;p) Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń ciśnieniowych i otrzymanie decyzji na eksploatację urządzeń;q) Opracowanie instrukcji BHP zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP;r) Opracowanie Instrukcji eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń;s) Opracowanie Instrukcji współpracy agregatu z siecią energetyki zawodowej;t) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku stacji wodociągowej;u) Wykonanie innych opracowań wymaganych do zaprojektowania, wykonania i odbioru ro¬bót oraz przekazania inwestycji do eksploatacji;v) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem;w) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych;x) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej wykonanych opracowań.2) Wykonanie robót budowlanych dotyczących stacji wodociągowej w miejscowości Gajówka-Parcel na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę, w tym:a) Przebudowa budynku głównego wraz z całym wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i AKPiA, (wydajność bloku uzdatniania wody 35,00 m3/h);b) Przebudowa studni głębinowej nr 1 poprzez demontaż istniejącej obudowy oraz zabudowę nowej ogrzewanej obudowy nadziemnej studni z kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompami oraz instalacją zasilająco-pomiarową;c) Wykonanie odwiertu studni awaryjnej Nr 2;d) Zabudowa ogrzewanej obudowy studni głębinowych Nr 2 - obudowa nadziemna z kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompą oraz instalacją zasilająco-pomiarową;e) Nowe sieci międzyobiektowe SUW wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejących rurociągów;f) Budowa stalowego zbiornika wody czystej ZR-2 o pojemności użytkowej 100 m3;g) Włączenie istniejącego zbiornika wody czystej ZR-1 w układ dystrybucji wody;h) Budowa kanalizacji odprowadzania ścieków technologicznych do granicy działki i dalej do kanalizacji sanitarnej (sieć kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem postępowania);i) Budowa nowego ogrodzenia obiektu SUW oraz ujęć głębinowych;j) Wykonanie nowych dróg, placów, chodników wewnętrznych;k) Budowa instalacji zasilających, sterowniczych, oświetlenia i monitoringu;l) Dostawa agregatu prądotwórczego z układem SZR;m) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.3) Wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących stacji wodociągowej w miejscowości Gajówka-Parcel, w tym:a) Rozbiórka istniejącej obudowy studni głębinowej nr 1;b) Rozbiórka istniejącego ogrodzenia;c) Rozbiórka istniejących utwardzeń z obrzeżami, krawężnikami, itp.4) Wymianę 500 szt. wodomierzy analogowych na wodomierze z nadajnikiem radiowym wraz z zestawem do odczytu i niezbędnym oprogramowaniem.5) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;6) Przeprowadzenie wymaganych przepisami prób i badań. Wymagania dotyczące projektowania:1. Zamawiający wymaga aby projektowanie w ramach niniejszego zamówienia realizowało zasadę wynikającą z art. 100 ust. 1 i ust.2 Pzp tzn. z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentacja stanowiące załącznik do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:nr 79 9263 0000 3020 4769 2003 0005tytułem:„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dalików” – 271.3.20234. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.6. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego podpisane kwalifikowanym podpisem przez wystawcę jest na prawach oryginału.9. Zamawiający przyjmie dokument wadium zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020, poz.2452).10. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.11. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.12. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodoweja) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną, która obejmowała zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z montażem urządzeń technologicznych do uzdatniania wody o wartości min. 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych). Na potwierdzenie tego przedstawi dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia/kontraktu/zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim do realizacji zamówienia potencjałem kadrowym. W tym celu musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za wykonanie dokumentacji projektowej oraz kierowanie robotami budowlanymi – legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia.Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń pełniącą funkcję Głównego projektanta,• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń pełniącą funkcję Kierownika budowy,• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,• co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane/geologiczne do wykonywania, dozorowania, kierowania pracami geologicznymi.Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65).Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach